Space

Teenuse osutamise reeglid

ELEKTROONILISTE TEENUSTE PAKKUMISE REEGLID

1.

Reeglid on kehtestatud 18. juuli 2022 elektrooniliste teenuste pakkumise seaduse 8. § lõike 1 punkti 1 põhjal (Seaduste Teataja 2002, nr 144, punkt 1204 koos muudatustega). Reeglid täpsustavad eelkõige: elektrooniliselt pakutavate teenuste tüübid ja ulatuse; elektrooniliselt pakutavate teenuste pakkumise tingimused, sealhulgas: teenusepakkuja IT-süsteemiga koostööks vajalikud tehnilised nõuded; kliendile kehtiv ebaseadusliku sisu edastamise keeld; elektrooniliste teenuste pakkumise lepingu sõlmimise ja lõpetamise tingimused; elektrooniliselt pakutavate teenuste üle kaebamise protseduur.

2. §

Määratlused

Nende reeglite ulatuses on allpool olevatel mõistetel järgmine tähendus:

 1. Teenusepakkuja – KAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (piiratud vastutusega äriühing), registreeritud asukohaga Kleosinis, aadressil ul. Zdrojowa 51, märgitud ettevõtjate registrisse, mida peab Białystoki piirkonnakohus, riikliku kohturegistri XII kaubandusosakond, KRS-numbriga 0000187613; maksekohuslase number (NIP): 9661319453, aktsiakapitaliga summas: 350 000,00 Poola zlotti
 2. Klient – füüsiline isik, juriidiline isik või muu organisatsiooniline üksus, kellele seadus annab õigusvõime ning kes kasutab teenusepakkuja teenuseid veebilehe kaudu
 3. Veebileht teenusepakkuja veebileht Internetiaadressil http://pl.kan-therm.com/ ning selle alalehed.
 4. Teenused – teenused, mida teenusepakkuja kliendile elektrooniliselt pakub, nagu määratletud reeglite 4. punkti 1. lõikes
 5. Isikuandmed – andmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016 mõistes (edaspidi: GDPR).
 6. Parool  – tähtnumbriliste ja/või erimärkide järjestus, mille klient on valinud registreerimise käigus ning mis on vajalik kliendi autoriseerimiseks veebilehe kontole sisselogimisel.
 7. Konto  – koht veebilehel, mis on kindlale kliendile ligipääsetav pärast registreerumist ning mis võimaldab kasutada reeglites määratud teenuseid.
 8. Kasutajatunnus – kliendi e-posti aadress, mis on vajalik kontole ligipääsemiseks ning mille klient on andnud registreerimise käigus.
 9. Reeglid  – need reeglid, mis määratlevad nende elektrooniliste teenuste pakkumise põhimõtted, mida teenusepakkuja veebilehel pakub ning põhimõtted, mille järgi klient neid teenuseid kasutab.
 10. Registreerumine  – vabatahtlik tegevus, mida klient teeb, et luua veebilehel konto. Veebilehel registreerumine on tasuta.

3.

Teenusele ligipääsemise tingimused

 1. Et klient saaks veebilehte õigesti kasutada, peavad olema täidetud järgmised tehnilised tingimused:
  1. Ligipääs Internetile
  2. Veebibrauser, mis toetab küpsiseid, JavaScripti ja Flashi

4.

Teenuste tüübid, olemus ja ulatus

 1. Teenusepakkuja pakub klientidele järgmisi teenuseid:
  1. Ligipääs veebilehel avalikult ligipääsetavale sisule
  2. Konto säilitamine ja sellele ligipääsemine
  3. Ligipääs koolitushalduse paneelile
  4. Teenusepakkuja korraldatud koolitusele registreerumine
  5. Teenusepakkuja korraldatud üritusele registreerumine
  6. Kommertsteabe saatmine elektrooniliselt
 2. Veebilehel avalikult ligipääsetavale teabele ligi pääsemise teenus tähendab veebilehe paigutamist Interneti avalikult ligipääsetavate ressursside hulka, et iga huvitatud veebikasutaja pääseks veebilehe sisule igal ajal ligi. Seda teenust saab kasutada anonüümselt.
 3. Teenuste pakkumise lepingu sõlmimine toimub:
  1. Veebilehel avalikult ligipääsetavale teabele ligipääsemise  juhul kliendi veebilehele sisenemisega
  2. Konto säilitamise ja sellele ligipääsemise juhul registreerumisega
  3. Halduspaneeli teenuse juhul registreerumisega
  4. Koolitustele registreerumise teenuse juhul koolitusele registreerumise vormi esitamisega, täites nõutavad väljad ja klõpsates nõustumisnuppu (nt „Esitan“)
  5. Sündmustele registreerumise teenuse juhul sündmusele registreerumise vormi esitamisega, täites nõutavad väljad ja klõpsates nõustumisnuppu (nt „Esitan“)
  6. Kommertsteabe saatmise teenuse juhul vastava vormi täitmisega, väljendades oma vabatahtlikku nõusolekut kommertsteabe saamiseks e-postiga ning klõpsates nõustumisnuppu (nt „Saadan“, „Tellin“)
 4. Veebilehel avalikult ligipääsetavale teabele ligi pääsemise teenus ei eelda registreerumist. Seda teenust pakutakse selle aja vältel, mil kliendil on ligipääs veebilehel avalikult ligipääsetavale teabele.
 5. Konto säilitamise ja sellele ligipääsemise teenus eeldab registreerumisprotsessi lõpuleviimist. Registreerumiseks täidab klient veebilehel oleva registreerumisvormi, täites vajalikud väljad ning klõpsates nõustumisnuppu (nt  „Esitan“, „Loon konto“). Seejärel saadetakse kliendi antud e-posti aadressile registreerumis kinnitus ja aktiveerimislink, et kinnitada e-posti aadressi õigsust.
 6. Ainult kliendil, kes registreerumisprotsessi käigus esitas registreerumisvormiga oma andmed, on õigus kasutada konto säilitamise ja sellele ligipääsemise teenust. Kliendil on keelatud kasutada teiste klientide kontosid, samuti teha oma konto ligipääsetavaks teistele klientidele või muudele kolmandatele isikutele.
 7. Klient on kohustatud hoidma oma kasutajatunnust ja parooli salajas.
 8. Iga kord, kui klient kontole sisse logib, peab ta sisestama kasutajatunnuse ja parooli.
 9. Kasutajatunnus peab olema aktiivne e-posti aadress, mida kliendil on õigus kasutada.
 10. Parool peab koosnema vähemalt 8 tähtnumbrilisest ja/või erimärgist.
 11. Klient võib parooli muuta kas konto kaudu või kasutades kontole sisselogimise lehel olevat „Salasõna taastamise“ funktsiooni.
 12. Kontol on järgmised funktsioonid:
  1. Konto haldamine
  2. Teenuste kasutamine
 13. Konto säilitamise teenust pakutakse piiramatuks ajaks. Kliendil on igal ajal õigus nõuda konto kustutamist. Taotluse konto kustutamiseks saab klient esitada teenusepakkuja e-posti aadressile. Konto eemaldamine võrdub elektrooniliste teenuste osutamise lepingu lõppemisega.
 14. Teenusepakkuja jätab endale õiguse peatada, kustutada või piirata konto funktsioone (pakutavate teenuste ulatuses), eelkõige:
  1. Üldkohaldatavas õiguses sätestatud juhtudel
  2. Kui klient kasutab kontot või muid teenuseid viisil, mis on vastuolus nende reeglitega
 15. Kui konto töötavuse peatamise või piiramise põhjuseks on konto kasutamine reeglitega vastuolus oleval viisil, võib konto täieliku töötavuse taastamine toimuda kliendi nõudmisel alles pärast seda, kui klient lõpetab sellised toimingud ja kõrvaldab nende tagajärjed teenusepakkuja määratud ulatuses ja viisil.
 16. Koolitushalduse juhtpaneelile juurdepääsu teenus seisneb kliendile juurdepääsu võimaldamises juhtpaneeli moodulile, millega hallatakse teenusepakkuja korraldatavaid koolitusi. Ligipääsu saab kontole sisse logimise järel. Koolituse juhtpaneelile juurdepääsu teenust osutatakse tähtajatult, kuid mitte kauem kui kontole juurdepääsu võimaldamist.
 17. Teenusepakkuja korraldatavale koolitusele registreerumiseks on klient kohustatud täitma koolituse registreerimise vormi, märkima vajalikud väljad ja klõpsama nõustumisnuppu (nt. "Esitan").
 18. Koolitusele registreerimise teenuse osana võib teenuse osutaja saata kliendi antud e-posti aadressile:
  1. Teavet koolituse kuupäeva muutumise kohta
  2. Teateid koolituse ärajäämise kohta
  3. Osalemise sertifikaadi
  4. Täiendavaid koolitusmaterjale
 19. Koolitusele registreerumise teenuse osutamise leping lõpeb selle täitmisega.
 20. Teenusepakkuja korraldatavale koolitusele registreerumiseks on klient kohustatud täitma koolituse registreerimise vormi, märkima vajalikud väljad ja klõpsama nõustumisnuppu (nt. "Esitan"). Teenuse osutamise leping lõpeb lepingu täitmisega.
 21. Kommertsteabe tellimiseks e-posti teel peab klient täitma vastava vormi, väljendades oma vabatahtlikku nõusolekut kommertsteabe saamiseks e-postiga ning klõpsates nõustumisnuppu (nt „Saadan“, „Tellin“)
 22. Klient võib igal ajal loobuda kommertsteabe saamisest elektroonilisel viisil. Selleks peaks klient saatma teenuseosutajale e-kirja, mis on samaväärne elektrooniliste teenuste osutamise lepingu lõpetamisega. Teenust osutatakse määramata aja.
 23. Teenust osutatakse klientidele tasuta.

5. §

Kliendi kohustused

 1. Teenuseid kasutades on klient kohustatud eelkõige:
  1. Kasutama veebilehte viisil, mis ei takista selle toimimist, eelkõige konkreetse tarkvara või seadmete (eelkõige seadmete, mis ei ole lubatud 5. juuli 2002. aasta seaduse "Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate elektrooniliste vahendite kaitse kohta" sätete tähenduses. Seaduste Teataja nr 126, punkt 1068, koos muudatustega).
  2. Kasutama teenuseid viisil, mis on kooskõlas Poola Vabariigis kohaldatava õigusega, eeskirjade sätetega, samuti Interneti kasutamise üldpõhimõtete ja heade tavadega.
 2. Teenuste omavoliliseks kasutamiseks loetakse kliendi teadlikku või alateadlikku tegevust, mis viib nende reeglite, teenusepakkuja maine, kolmandate isikute ja üldkehtivate seaduste rikkumiseni. Keelatud on järgmised toimingud, eelkõige:
  1. Tegevused, millega kaasneb teiste isikute isiklike õiguste rikkumine
  2. Kolmandate isikute intellektuaalomandi õiguste rikkumine
  3. Kolmandate isikute ärisaladuse rikkumine
  4. Tegevused, mis kujutavad endast ebaausat konkurentsi
  5. Tegevus, mis diskrimineerib või õhutab diskrimineerimist mis tahes alusel
  6. Õigusvastast tegevust õhutavad või julgustavad meetmed
 3. Punktide 1–2 sätete rikkumise korral on teenuseosutajal õigus:
  1. Nõuda kliendilt õigusvastase sisu eemaldamist
  2. Eemaldada – ilma eelneva hoiatuse või nõudeta – ebaseaduslik sisu
  3. Tõkestada kliendi juurdepääs veebilehele või muudele teenustele
  4. Keelduda kliendile teenuste osutamise jätkamisest
 4. Teenuse kasutamine võib kliendilt eeldada isikuandmete esitamist. Põhimõtted, mille järgi teenusepakkuja kliendi isikuandmeid töötleb, on sätestatud privaatsuspõhimõtetes, mis on leitavad vahekaardilt nimega Privaatsuspõhimõtted.
 5. Klient on kohustatud esitama ainult tõeseid andmeid, mida tal on õigus kasutada, ning mille esitamine või hilisem kasutamine osana teenuste osutamisest tavapärase tegevuse käigus ei riku kolmandate isikute õigusi.

6. §

Vastutus

 1. Klient teeb kõik endast oleneva, et tagada elektrooniliste teenuste turvaline osutamine.
 2. Teenuseosutaja vastutab kahju eest, mis võib tekkida üksikute teenuste talitlushäire tagajärjel, mis on tingitud teenuseosutaja kontrollimatust sündmusest.
 3. Teenusepakkuja ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud kliendi tegevusest või tegevusetusest, eelkõige kliendi poolt teenuste ebaõigest kasutamisest või teenuste kasutamisest viisil, mis on vastuolus üldkehtivate seaduste või määrustega.
 4. Teenuseosutaja ei vastuta välistest tegurite (nt seadmed, tarkvara, ühendus jne) või muude temast sõltumatute asjaolude tõttu kaduma läinud andmete eest.
 5. Klient vastutab olemasolevate teenuste kaudu saadetud sõnumite sisu eest.
 6. Klient vastutab nende toimingute eest, mis on tehtud pärast teenuses autentimist oma sisselogimisandmete (sisselogimine ja parool) abil.
 7. Teenusepakkuja ei vastuta sõnumite sisu ega kahjude eest, mis võivad tekkida seoses klientide sellise tegevusega, mis on vastuolus üldkehtivate seaduste või reeglitega.
 8. Kui seadusest ei tulene teisiti, piirdub teenuse osutaja täielik ja absoluutne vastutus kliendi ees teenuse osutamise eest, olenemata vastutuse õiguslikust alusest, ainult kliendi tegelikult tekitatud kahjuga (damnum emergens).

7. §

Intellektuaalomandi õigused

 1. Autoriõigused kõikidele teksti- ja graafilistele elementidele, fotodele, rakendustele, teenusepakkuja andmebaasidele ja individuaalsetele teenustele, eelkõige: veebisaidi lähtekood, graafilised elemendid, lehed, vormid, skriptid, animatsioonid on reserveeritud teenusepakkujale ja nende suhtes kohaldatakse õiguskaitset, eelkõige 4. veebruari 1994. aasta autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste seaduse sätete kaitset (2006. aasta konsolideeritud tekst, nr 90, punkt 631 muudetud kujul) ja 30. juuni 2000. aasta tööstusomandi seaduse (2003. aasta Seaduste Teataja, nr 119, punkt 1117, muudatustega).
 2. Kättesaadavaks tehtud materjalide kopeerimine ja levitamine eeldab teenusepakkuja eelnevat nõusolekut.
 3. Kliendil on õigus kasutada osutatavate teenuste sisu ja olla teenuste osa ainult reeglites sätestatud tingimustel ja ainult teenuse kasutamise eesmärgil.

8. §

Teave küpsiste töötlemise kohta

 1. Veebilehe täieliku funktsioneerimise tagamiseks võib veebileht salvestada ja juurde pääseda väikeküpsistele kliendi arvutis või muudes lõppseadmetes.
 2. Küpsiste põhimõtted leiate vahekaardilt Privaatsuspõhimõtted.

9. §

Kaebemenetlus

 1. Kaebused nii teenuse toimimise tehniliste aspektide kui ka muudel teenustega seotud teemadel võib saata e-posti aadressil [email protected] või kirjalikult teenusepakkuja postiaadressil.
 2. Kaebus tuleb esitada hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates kaebuse esitamise põhjuse ilmnemisest.
 3. Iga kaebus peab sisaldama selle põhjustanud probleemi lühikirjeldust, probleemi ilmnemise kuupäeva ja kellaaega ning kliendi tuvastusandmeid (sh posti- ja e-posti aadress).
 4. Teenuseosutaja teeb kõik endast oleneva, et vaadata kaebused läbi 14 (neljateist) päeva jooksul alates nende kättesaamisest. Teenuse osutaja teatab kaebuse esitajale kaebuse läbivaatamise tulemustest viivitamata elektrooniliselt kaebuses märgitud e-posti aadressil.
 5. Kaebused, mis ei sisalda lõikes 3 nimetatud andmeid või mis esitatakse pärast selle paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaega, jäetakse läbi vaatamata.

10. §

Lõppsätted

 1. Reeglite sisu võib muuta, eelkõige juhul, kui muudetakse elektrooniliste vahendite abil pakutavate teenuste osutamise ulatust ja viisi, muudetakse üldkehtivaid õigusnorme, mis mõjutavad reeglite sisu või vajadust parandada ilmseid vigu või trükivigu, või täita reeglites esinevaid lünki või ebatäpsusi, mida ei saa kõrvaldada neid sätteid tõlgendades.
 2. Reeglite muutmisest tuleb kliendile teatada, postitades info muudatuste kohta veebilehele. Kasutajale antakse teada ka võimalikest muudatustest registreerimisvormile märgitud e-posti aadressil. Kui klient ei nõustu reeglite uuendatud sisuga, on ta kohustatud sellest teenusepakkujale teatama e-posti teel aadressil: [email protected] 14 päeva jooksul pärast muudatusest teadasaamist. Mittenõustumine tähendab uudiskirja teenuselepingu viivitamatut lõppemist. Kui nende reeglite alusel on sõlmitud püsilepinguid, on muudetud reeglid kliendile siduvad juhul, kui on täidetud tsiviilseadustiku artiklis 384 sätestatud nõuded, s.t kui klienti teavitati muudatustest nõuetekohaselt ja ta ei lõpetanud lepingut 14 kalendripäeva jooksul teavitamise päevast arvates.
 3. Teenuse osutamise leping, mis ei eelda registreerimist, lõpetatakse seetõttu, et klient lõpetab teenuste kasutamise.
 4. Kumbki pool võib tähtajatult sõlmitud registreerimist eeldava teenuse osutamise lepingu lõpetada igal ajal, teatades sellest 1 kuu ette.
 5. Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Poola õiguse üldkohaldatavaid sätteid ning kõik vaidlused lahendavad Poola pädevad kohtud.
 6. Reeglid jõustuvad alates 4. jaanuarist 2021.

Küpsiste seaded

Kasutame küpsiseid, et pakkuda erinevaid teenuseid, neid jätkuvalt täiustada, kuvada meie veebilehel teie huvidele vastavaid reklaame ning pakkuda sotsiaalmeedia funktsioone. Mõned küpsised on vajalikud selleks, et meie veebileht töötaks õigesti ning et saaksite selle funktsioone kasutada. Teie nõusolekul kasutame ka analüüsiküpsiseid, et oma veebilehte täiustada ning turundusküpsiseid, et kuvada oma veebilehel reklaame ja muud sisu. Lähemalt küpsistest ja sellest, kuidas neid kasutame.
Kui klõpsate „Nõustun kõigiga“, nõustute kõigi küpsiste kasutamisega. Kui klõpsate „Kohanda küpsiste seadeid“, saate valida, milliste küpsistega nõustute. Saate igal ajal oma küpsisteseadeid muuta või oma nõusoleku tagasi võtta.

Küpsiste seaded

See tööriist aitab valida ja välja lülitada sellel veebilehel kasutatavaid märgendeid/jälgijaid/analüüsiriistu.