Space

Privaatsuspõhimõtted

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

– ISIKUANDMETE KAITSE KLAUSLID

1. ÜLDSÄTTED

2. TÖÖTLEJA JA ANDMEKAITSEAMETNIKU KONTAKTANDMED

3. ANDMETÖÖTLEJA TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE ULATUS

4. TÖÖKOHA TAOTLEJATE TEABEKLAUSEL

5. PRAKTIKANTIDE TEABEKLAUSEL

6. KLIENTIDE JA TÖÖVÕTJATE TEABEKLAUSEL

7. TEABEKLAUSEL KLIENDILE/TÖÖVÕTJALE/JUHATUSELE/PARTNERITELE/VAHENDAJATELE

8. TEABEKLAUSEL ESINDAJATELE

9. TEABEKLAUSEL NEILE, KES VÕTAVAD ANDMETÖÖTLEJAGA ÜHENDUST E-POSTI VÕI POSTI TEEL

10. TEABEKLAUSEL NEILE, KES VÕTAVAD ANDMETÖÖTLEJAGA ÜHENDUST TELEFONI TEEL (VESTLUSED SALVESTATAKSE)

11. TEABEKLAUSEL KOMMERTSTEABE SAAJATELE

12. VIDEOJÄLGIMISE ANDMETÖÖTLEMISEGA SEOTUD TEABEKLAUSEL

13. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE KAITSEGA

14. TEAVE KÜPSISTE KOHTA

 

1. ÜLDSÄTTED

1. Need põhimõtted sisaldavad teabeklausleid selle kohta, kuidas andmetöötleja – KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin – töötleb isikuandmeid.

2. Põhimõtted koostati selleks, et selgitada, kuidas me isikuandmeid kaitseme. Me kasutame isikuandmeid ainult nendes põhimõtetes kirjeldatud viisil ja otstarbel. Andmekaitsepõhimõtetega täidab KAN Spółka z o.o. oma kohustuse anda teavet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 13 lõigete 1 ja 2 tähenduses ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), edaspidi GDPR.

3. Allpool on teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume, töötleme ja säilitame. Märgime alati, millisel konkreetsel eesmärgil me andmeid töötleme ning millised õigused on andmesubjektidel.

4. Nende põhimõtete tähenduses on tähendavad need mõisted järgmist:

(a) Kandideerija –  tähendab isikut, eriti meie kursustel osalejat, samuti isikut, kes osaleb või kavatseb osaleda andmetöötleja läbiviidavas värbamisprotsessis või andmetöötleja tulevastes värbamisprotsessides, või kes on varem nõustunud oma isikuandmete säilitamisega kandideerijate andmebaasis;  

(b) Andmesubjekt – tähendab seda, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb, sealhulgas kandideerija, klient ja nende töötajad, agendid, esindajad, turunduskommunikatsiooniga nõustunud isikud ning andmetöötlejaga ühendust võtvad isikud;  

(c) Järelvalveasutus tähendab isikuandmete kaitseameti juhti;

(d) GDPR – tähendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

 

2. ANDMETÖÖTLEJA JA ANDMEKAITSEAMETNIKU KONTAKTANDMED

1. Isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, edaspidiIAT või andmetöötleja.

2. Andmetöötlejaga saate andmekaitse küsimustes igal ajal ühendust võtta:

(a) Kasutades kontaktivormi veebilehel: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html

(b) Tavaposti teel, andmetöötleja aadress: ul.  Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,

(c) E-posti teel: [email protected]

3. KAN Spółka z o.o. andmekaitseametnik on Agnieszka Kondel. Andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: [email protected]

4. Kui:

(a) soovite andmekaitseametnikuga ühendust võtta isikuandmete kaitse asjus;

(b)   teil on küsimusi oma isikuandmete kohta, selle viisi kohta, kuidas andmekaitseametnik neid töötleb või kommentaare nende põhimõtete kohta;

(c) soovite kasutada oma õigusi nende isikuandmete asjus, mida KAN Spółka z o.o. andmetöötlejana töötleb, siis võite meiega ühendust võtta e-posti teel või posti teel, kasutades ülaltoodud 2. punktis olevaid kontaktandmeid.

 

3. ANDMETÖÖTLEJA TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE ULATUS

1. „Isikuandmed“ tähendavad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seotud andmeid. Tuvastatav füüsiline isik on isik, kelle saab tuvastada kas otseselt või kaudselt eelkõige mõne tunnuse nagu näiteks nime, isikukoodi, asukohaandmete, veebitunnuse või mõne muu teguri kaudu, mis on tunnuslikud selle isiku füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile. See hõlmab järgmisi andmeid: IP-aadress, pöördumisviis, nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber.

2. KAN Sp. z o.o. töötleb järgmiste isikute isikuandmeid:

(a) tööle kandideerijate,

(b) meie tootekoolitustel ja muudel KAN Sp. z o.o. tegevusega seotud koolitustel osalejate;

(c) klientide, äripartnerite ja nende töötajate/kolleegide/juristide/vahendajate/juhatuse liikmete andmeid, sealhulgas: nimi, e-posti aadress, ametikoht, telefoninumber, nende esindatava ettevõtte andmed;

(d) KAN Sp. z o.o. töötajad ja kaastöötajad;

(e) isikud, kes on andnud nõusoleku turunduskommunikatsiooniks või uudiskirja saamiseks, isikud, kes võtavad ettevõttega ühendust telefoni, posti või e-posti teel;

(f) isikud, kes töötavad Kleosinis registreeritud ettevõtte KAN Spółka z o.o. ruumides ja aladel, mis on kaetud videovalvesüsteemiga.

 4. TÖÖKOHA TAOTLEJATE TEABEKLAUSEL

1. Teie isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Andmetöötleja töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes saate päringuid esitada põhimõtete 2. punktis märgitud andmeid kasutades.

2. Kui olete meile oma CV saatnud, siis teavitame teid sellest, et teie CV-s olevate isikuandmete esitamine andmetöötlejale – sealhulgas tööseadustiku artikli 22 lõikes 1 sätestatust laiemas ulatuses – tähendab teie nõusolekut sellega, et andmetöötleja töötleb neid andmeid värbamisprotsessi eesmärgil, olenemata sellest, milline on andmetöötleja kliendi eelistatud õiguslik alus. Nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Andmetöötleja töötleb isikuandmeid kliendi nimel kohe, kui kandidaatide andmed on kliendile kättesaadavaks tehtud, mida tehakse alati andmesubjekti (kandidaadi) eelneval nõusolekul.

3. Teie isikuandmeid, mis on saadud värbamisprotsessi jooksul, töödeldakse järgmistel alustel:

(a) Kui värbamise eesmärk on töölepingul põhinev töötamine, eesmärgiga täita seaduses ja ennekõike tööseadustikus sätestatud, värbamisprotsessiga seotud kohustusi; siis on töötlemise seaduslik alus tööandja seaduslik kohustus (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktid b ja c, mis on seotud tööseadustiku sätetega)

(b) Kui värbamise eesmärk on tsiviilõiguslikul lepingul põhinev töötamine, on kandideerimisdokumentides olevate andmete töötlemise seaduslik alus tegutsemine enne lepingu sõlmimist (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b)

(c) Kui eesmärk on tulevaste värbamisprotsesside läbiviimine, sealhulgas kandidaatide andmebaasi lisamine juhul, kui on olemas nõusolek andmete töötlemiseks sellel eesmärgil, siis on andmete töötlemise seaduslik alus nõusolek (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a)

(d) Kui eesmärk on kandidaatide valimine, teie kvalifikatsiooni ja oskuste kontrollimine ning koostöötingimuste väljaselgitamine, siis on andmete töötlemise seaduslik alus andmetöötleja õigustatud huvi (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f). Andmetöötleja õigustatud huvi on kontrollida tööle kandideerijaid ning teha kindlaks võimaliku koostöö tingimused;

(e) Kui andmetöötleja eesmärk on tõendada või esitada võimalikke nõudeid või end selliste nõuete vastu kaitsta, siis on andmete töötlemise seaduslik alus andmetöötleja õigustatud huvi (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

Andmetöötleja õigustatud huvi on kontrollida tööle kandideerijaid ning teha kindlaks võimaliku koostöö tingimused;

(e) Kui andmetöötleja eesmärk on tõendada või esitada võimalikke nõudeid või end selliste nõuete vastu kaitsta, siis on andmete töötlemise seaduslik alus andmetöötleja õigustatud huvi (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

4. Andmete saajad on üksused, kes pakuvad värbamisteenuseid andmetöötlejale ja teisi tugiteenuseid, s.t IT-süsteemide ja IT-teenuste pakkujad [e-posti majutus ja andmebaasisüsteemid], postiettevõtted ja kullerid.

5. Teie isikuandmeid töödeldakse kuni käimasoleva värbamisprotsessi lõpuni ning kuni andmetöötleja on kandidaadi(d) välja valinud ning selles ulatuses, mil määral on olemas teie nõusolek, kuni nõusoleku tagasivõtmiseni; kuid juhul, kui nõustute oma andmete töötlemisega tulevaseks värbamiseks, töödeldakse teie andmeid mitte kauem kui 2 aasta jooksul. Töötlemise aega võib pikendada iga kord nõuete aegumistähtaja võrra, kui isikuandmete töötlemine on andmetöötlejale vajalik võimalike nõuete tõendamiseks või esitamiseks või nende eest kaitsmiseks. Selle perioodi möödudes töödeldakse andmeid üksnes seadusega ettenähtud ulatuses ja aja jooksul.

6. Eelmises lõigus mainitud nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Andmetöötleja palub teil oma nõusoleku tagasi võtta kas kirjalikult või elektrooniliselt.

7. Teil on privaatsuspõhimõtete 13. punktis sätestatud õigused.

8. Tööseadustiku artikli 22 lõike 1 ulatuses andmete esitamine on nõutav:

(a) Seaduse järgi juhul, kui töötamine põhineb töölepingul, sealhulgas eriti tööseadustiku järgi. Nende andmete esitamata jätmise korral ei võeta teie taotlust värbamisprotsessis arvesse

(b) Andmetöötleja poolt juhul, kui töötamine põhineb tsiviilõiguslikul lepingul. Nende andmete esitamata jätmise korral ei võeta teie taotlust värbamisprotsessis arvesse

<(c)  Muude andmete esitamine on vabatahtlik.

9. Kandidaatide isikuandmeid võidakse profileerida [kuid
automatiseeritud otsustamist ei kasutata], et valida välja kandidaadid, kes vastavad andmetöötleja kliendi nõuetele hariduse, oskuste ja eeldatava rahalise seisu või töötingimuste osas.

 

5. PRAKTIKANTIDE TEABEKLAUSEL

1. Teie isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Andmetöötleja töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes saate päringuid esitada põhimõtete 2. punktis märgitud andmeid kasutades.

2. Teie andmeid töödeldakse:

(a) Lepingu täitmiseks ja sõlmitud lepinguga seotud tegevuste läbiviimiseks koolituskursuste pakkumisel ja korraldamisel (GDRP-i artikli 6 lõike 1 punkt b)

(b) Seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste, kindlustusmääruste ja maksuseaduste täitmiseks – neil juhtudel on seaduslik alus andmetöötleja juriidiline kohustus (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c)

(c) Võimalike nõuete tõendamiseks või esitamiseks või andmetöötleja kaitsmiseks selliste nõuete eest – neil juhtudel on andmete töötlemise seaduslik alus andmetöötleja õigustatud huvi (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

(d) Ettevõtte toodete või teenuste turundamiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a), kui olete selleks oma nõusoleku; või (f),  sest meie õigustatud huvi on teid meie müügipakkumistest informeerida.

 

6. TEABEKLAUSEL KLIENTIDELE/TÖÖVÕTJATELE

1. Teie isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Andmetöötleja töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes saate päringuid esitada põhimõtete 2. punktis märgitud andmeid kasutades.

2. Teie andmeid kaitstakse ja töödeldakse, et:

(a) Täita lepinguid, milles andmesubjekt on osaline, s.t kas klient või töövõtja; või teha toiminguid andmesubjekti nõudmisel enne lepingu sõlmimist (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b põhjal);

(b) Turundada ettevõtte tooteid või teenuseid (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a, kui olete oma nõusoleku andnud) või punkt f,  sest meie õigustatud huvi on teid meie müügipakkumistest informeerida;

(c) Rakendada oma õigustatud huvi tõendada või esitada võimalikke nõudeid või end nende eest kaitsta (töötlemise seaduslk alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

3. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik sellel eesmärgil, milleks olete oma nõusoleku andnud, ning andmete asjakohasust hinnatakse süstemaatiliselt uuesti. Eelkõige töödeldakse andmeid lepingu kehtivusaja vältel, kuid mitte kauem. Töötlemise aega võib pikendada iga kord nõuete aegumistähtaja võrra, kui isikuandmete töötlemine on andmetöötlejale vajalik võimalike nõuete tõendamiseks või esitamiseks või enda nende eest kaitsmiseks. Selle perioodi möödudes töödeldakse andmeid üksnes seadusega, sealhulgas maksu- ja raamatupidamise seadusega ettenähtud ulatuses ja aja jooksul. Kui andmeid töödeldakse turundussisu teile saatmise eesmärgil, töödeldakse neid seni, kuni oma nõusoleku selliseks töötlemiseks tagasi võtate või sellise töötlemise vaidlustate.

4. Andmete saajad on: ettevõttele saadetiste/tarnete vedajad; makseid vahendavad pangad; turunduskampaaniates ja pakkumiste reklaamimisel abistavad valitud üksused juhul, kui olete nõustunud saama kommertsteavet elektrooniliselt, sealhulgas infot ettevõtte hetkepakkumiste kohta; ettevõttele IT-süsteemide ja -teenuste pakkujad; ettevõttele teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vajalikke, sealhulgas juriidilisi teenuseid pakkuvad üksused; postifirmad ja kullerid.

6. Teil on privaatsuspõhimõtete 13. punktis sätestatud õigused.

7. Teil on õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest teile turundussisu saatmise eesmärgil. Lisaks on teil õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis põhinevad ettevõtte õigustatud huvidel .

8. Kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, võib eelmainitud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Andmetöötleja palub teil oma nõusoleku tagasi võtta kas kirjalikult või elektrooniliselt.

9. Isikuandmete esitamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, muul juhul vabatahtlik.

 

7. KLIENDI/TÖÖVÕTJA TÖÖTAJATE/JUHATUSE/OSANIKE/VAHENDAJA TEABEKLAUSEL

1. Teie isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Andmetöötleja töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes saate päringuid esitada põhimõtete 2. punktis märgitud andmeid kasutades.

2. Teie isikuandmed on andmetöötlejale kättesaadavaks teinud meie töövõtja, kelle  esindaja/töötaja/kaastöötaja te olete, või on isikuandmed saadud avalikest registritest (nt äriregistrid, KRS/CEIDG kohturegistrid) seoses andmetöötleja ja teie esindatava/tööandva üksuse vahelise ärilepingu täitmisega. Me töötleme teie isikuandmete järgmisi kategooriaid:

(a) Esindajate juhul: eesnimi/eesnimed ja perekonnanimi, funktsioon esindatavas üksuses, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber

(b) Muude isikute juhul: eesnimi/eesnimed ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, ametikoht.

 

8. TEABEKLAUSEL ESINDAJATELE

1. Teie isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Andmetöötleja töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes saate päringuid esitada põhimõtete 2. punktis märgitud andmeid kasutades.

2. Teie andmeid töödeldakse, et:

(a) Täita lepinguid, milles andmesubjekt on osaline, s.t kas töövõtja/lepinguosaline; või teha toiminguid andmesubjekti nõudmisel enne lepingu sõlmimist (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b põhjal);

(b) Täita seadusest tulenevaid juriidilisi kohustusi, kindlustusmäärusi ja maksuseadusi – sel juhul on seaduslik alus andmetöötleja juriidiline kohustus, mis põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil c

(c) Tõendada või esitada võimalikke nõudeid või kaitsta andmetöötlejat selliste nõuete eest – sel juhul on andmete töötlemise seaduslik alus andmetöötleja õigustatud huvi (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

3. Andmete saajad on: andmetöötlejale teenuseid osutavad üksused, nt IT-süsteemide ja -teenuste pakkujad; postifirmad ja kullerid; pangad seoses töötasu maksmisega; seadusliku õigusega asutused; ettevõttele teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vajalikke teenuseid, sealhulgas juriidilisi teenuseid pakkuvad üksused.

4. Teie andmeid töödeldakse lepingu kehtivusaja vältel ning pärast lepingu lõppemist üldjuhul mitte kauem kui 6 aastat. Töötlemise aega võib pikendada iga kord nõuete aegumistähtaja võrra, kui teie isikuandmete töötlemine on andmetöötlejale vajalik võimalike nõuete tõendamiseks või esitamiseks või nende eest kaitsmiseks. Selle perioodi möödudes töödeldakse andmeid üksnes seadusega ettenähtud ulatuses ja aja, nt dokumentide arhiveerimiseks.

5. Teil on privaatsuspõhimõtete 13. punktis sätestatud õigused.

6. Teil on õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis põhinevad ettevõtte õigustatud huvidel.

7. Andmete esitamine on lepinguline nõue.  Andmete esitamata jätmise korral ei ole võimalik lepingut täita.

 

9. TEABEKLAUSEL NEILE, KES ANDMETÖÖTLEJAGA ÜHENDUST VÕTAVAD

1. Teie isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Andmetöötleja töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes saate päringuid esitada põhimõtete 2. punktis märgitud andmeid kasutades.

2. Teie andmeid töödeldakse teie päringu/kirjavahetusega tegelemiseks – teie küsimustele vastamiseks, kuna andmetöötleja õigustatud huvi on päringute ja kirjavahetusega tegeleda, tõendada või esitada võimalikke kaebusi või end nende vastu kaitsta (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

3. Andmete saajad on: andmetöötlejale teenuseid pakkuvad üksused, s.t IT-süsteemide ja -teenuste [e-posti majutus ja andmebaasisüsteemid] pakkujad, juriidiliste teenuste pakkujad, posti- ja kullerifirmad, seadusliku õigusega asutused.

4. Teie andmeid töödeldakse lepingu kehtivusaja vältel ning pärast lepingu lõppemist üldjuhul mitte kauem kui on nõuete aegumistähtaeg. Töötlemise aega võib pikendada iga kord nõuete aegumistähtaja võrra, kui teie isikuandmete töötlemine on andmetöötlejale vajalik võimalike nõuete tõendamiseks või esitamiseks või nende eest kaitsmiseks. Selle perioodi möödudes töödeldakse andmeid üksnes seadusega ettenähtud ulatuses ja aja, nt dokumentide arhiveerimiseks.

5. Teil on privaatsuspõhimõtete 13. punktis sätestatud õigused.

6. Teil on õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis põhinevad ettevõtte õigustatud huvidel.

7. Andmete esitamine on lepinguline nõue.  Andmete esitamata jätmise korral ei ole võimalik lepingut täita.

 

10. TEABEKLAUSEL NEILE, KES VÕTAVAD ANDMETÖÖTLEJAGA ÜHENDUST TELEFONI TEEL (VESTLUSED SALVESTATAKSE)

1. Teie isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Andmetöötleja töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes saate päringuid esitada põhimõtete 2. punktis märgitud andmeid kasutades.

2. Teie andmeid töödeldakse teie päringu/telefonikõne töötlemiseks – teie küsimustele vastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse selleks, et jälgida teenuse kvaliteeti, mida andmetöötleja kliendile pakub, et tagada selle isiku õiguslike huvide kaitse, kelle isikuandmeid telefonisalvestussüsteemi salvestatakse ning tagada andmetöötleja õiguslikud huvid.

3. Andmeid töödeldakse nõusoleku alusel, lähtuvalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktist a.

4. Andmete saajad on andmetöötlejale teenuseid pakkuvad üksused, see tähendab, IT- ja teenusepakkujad [e-posti majutamine ja andmebaasisüsteemid], telekommunikatsiooniteenuste pakkuja KOBA Spółka z o.o., juriidiliste teenuste pakkujad, posti- ja kullerifirmad, seadusliku õigusega asutused, samuti ettevõte KANEX Sp. z o.o., kelle registreeritud asukoht on Kleosin.

5. Teie andmeid töödeldakse suhtlemisperioodi vältel ning pärast lepingu lõppemist üldjuhul mitte kauem kui 12 kuud. Töötlemise aega võib pikendada iga kord nõuete aegumistähtaja võrra, kui teie isikuandmete töötlemine on andmetöötlejale vajalik võimalike nõuete tõendamiseks või esitamiseks või nende eest kaitsmiseks.

6. Kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, võib eelmainitud nõusoleku igal ajal tagasi võtta.
Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Andmetöötleja palub teil oma nõusoleku tagasi võtta kas kirjalikult või elektrooniliselt.

7. Andmete esitamine on täiesti vabatahtlik.

8. Teil on privaatsuspõhimõtete 13. punktis sätestatud õigused.

 

11. TEABEKLAUSEL KOMMERTSTEABE SAAJATELE

1. Teie isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Andmetöötleja töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes saate päringuid esitada põhimõtete 2. punktis märgitud andmeid kasutades.

2. Teie andmeid töödeldakse:
(a) Teie nõusoleku alusel toimuvaks turundusteabe saatmiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a)  ning ettevõtte enda toodete või teenuste reklaamimiseks (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f)   meie õigustatud huvi on teid meie müügipakkumistest informeerida.

3. Andmete saajad on: andmetöötlejale teenuseid pakkuvad ettevõtted, s.t IT-süsteemide ja -teenuste pakkujad [e-posti majutus ja andmebaasisüsteemid, e-turundus, turundusagentuurid], õigusnormide alusel vastava õigusega asutused, juriidiliste teenuste pakkujad, posti- ja kullerifirmad, seadusliku õigusega asutused.

4. Teie andmeid töödeldakse kuni te nõusoleku tagasi võtate, kontrollides perioodiliselt töötlemise asjakohasust. Töötlemise aega võib pikendada iga kord nõuete aegumistähtaja võrra, kui teie isikuandmete töötlemine on andmetöötlejale vajalik võimalike nõuete tõendamiseks või esitamiseks või nende eest kaitsmiseks.

5. Teil on privaatsuspõhimõtete 13. punktis sätestatud õigused.

6. Teil on õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest teile turundussisu saatmise eesmärgil. Lisaks on teil õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis põhinevad ettevõtte õigustatud huvidel.

7. Kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Andmetöötleja palub teil oma nõusoleku tagasi võtta kas kirjalikult või elektrooniliselt.

8. Profileerimine – me profileerime, s.t hindame isikuandmete põhjal automaatselt teatud isiklikke tegureid.Kasutame profileerimist selleks, et paremini mõista teie huvisid ja vajadusi, mis on seotud meie pakutavate toodete ja teenustega. Teie profiili põhjal saadame teile teie eelistustega sobivat teavet, kohandades selle ning teile saadetava reklaam-, haridus- ja teabematerjali sisu; samuti saadame tootepakkumisi, turu-uuringuid ja arvamusküsitlusi, et oma teenuseid mõõta ja täiustada.Profileerimiseks kasutame järgmisi andmeid: eesnimi, perekonnanimi, vanus, sugu, keel, sünniaeg, asula/linn, ostetud toote tüüp, andmete hankimise allikas.

9. Andmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik andmekaitseametnikuga ühenduse võtmiseks ülaltoodud 2. punktis kirjeldatud eesmärkidel.

 

12. VIDEOJÄLGIMISE ANDMETÖÖTLEMISEGA SEOTUD TEABEKLAUSEL

1. KAN Spółka z o.o. ruumidesse jäävate isikute turvalisuse tagamiseks, vara kaitsmiseks ja tootmise kontrollimiseks ning sellise teabe salajas hoidmiseks, mille avaldamine võiks andmetöötlejat kahjustada, on andmetöötleja kasutusele võtnud spetsiaalse järelevalve kujutiste registreerimist võimaldavate tehniliste meetmete kujul ehk videoseire.

2. Teie isikuandmete töötleja on KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Andmetöötleja töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes saate päringuid esitada põhimõtete 2. punktis märgitud andmeid kasutades.

3. Teie andmeid töödeldakse selleks, et tagada KAN Spółka z o.o. ruumidesse jäävate isikute turvalisus, kaitsta vara ja kontrollida tootmist ning sellise teabe salajas hoidmiseks, mille avaldamine võiks andmetöötlejat kahjustada – s.t andmetöötleja õigustatud huvi alusel (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f).

4. Andmete saajad on: andmetöötlejale teenuseid pakkuvad üksused, s.t IT-süsteemide ja -teenuste pakkujad, inimeste ja vara turvateenuseid pakkuv ettevõte, seadusliku õigusega üksused. Jälgimissalvestisi võib avaldada andmetöötleja volitatud töötajatele ning andmetöötleja organite liikmetele.

5. Teie andmeid videole jäädvustatud kujutise kujul säilitatakse maksimaalselt 3 kuud ning seejärel kirjutatakse need üle järgmiste salvestistega.

6. Teil on privaatsuspõhimõtete 13. punktis sätestatud õigused.

7. Teil on õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis põhinevad ettevõtte õigustatud huvidel.

8. Andmete esitamine eeldab ettevõtte ruumides viibimist. Jälgitava ala on andmetöötleja nõuetekohaselt tähistanud.

 

13. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE KAITSEGA

1. Kui peaksite soovima oma õigusi kasutada, saatke kiri 2. punktis märgitud e-posti aadressile või kontaktivormi kaudu. Ühtlasi saatke meile kogu vajalik teave selleks, et saaksime teid üheselt tuvastada.

2. Teil on õigus: 

(a) Pääseda ligi oma isikuandmete sisule, sealhulgas taotleda neist koopiat

(b) Nõud oma andmete korrigeerimist

(c) Nõuda oma isikuandmete kustutamist (õigus olla unustatud) 

(d) Piirata oma isikuandmete töötlemist 

(e) Lasta oma isikuandmed edastada teisele andmetöötlejale, kui töötlemine põhineb lepingul [GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b]  või nõusolekul [GDPR-i aritkli 6 lõike 1 punkt a].

(f) Keelduda oma isikuandmete töötlemisest, eriti otseturundusest, lähtuvalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktist f. Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil f põhinevatel eesmärkidel oma konkreetse olukorra tõttu

(g) Esitada kaebus andmekaitseameti juhile

(h) Oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemist. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks töötlemise seaduslikkust.

Andmekaitseamet, ul.  Stawki 2  00-193 Varssavi, [email protected]

 

14. TEAVE KÜPSISTE KOHTA

Selle veebilehe külastamine seadmest, mille brauseri seadistus lubab küpsiseid, võrdub nõusolekuga küpsiste kasutamiseks.

Küpsised, mida KAN Sp. z o.o. kasutab, on mõeldud veebilehe töö optimeerimiseks ning statistiliseks analüüsiks. See veebileht kasutab järgmisi küpsiseid:

Google Analytics – see veebileht kasutab veebianalüütika teenust, mida pakub Google, Inc. Küpsiseid kasutatakse sellel eesmärgil. Lisainfot Google Analyticsi kasutamisega seonduva privaatsuse kohta vt järgmiselt lingilt: www.google.com

Seansipõhiseid küpsiseid kasutatakse ainult veebilehe töötavuse parandamiseks.

Seansipõhised küpsised aeguvad (kustutatakse), kui kasutaja brauseri sulgeb.

Google Analyticsi küpsised aeguvad tavaliselt hiljemalt 6 kuud pärast viimast veebilehe külastust.

Kasutaja saab küpsised igal ajal kustutada, kasutades brauseri või operatsioonisüsteemi funktsioone.

See, kas küpsised tema seadmesse salvestatakse, on täielikult veebilehe külastaja otsustada.

Küpsiseid saab blokeerida ja hallata (näiteks kustutada), kasutades brauseri privaatsusseadeid – lisainfot vaadake brauseri andmetest.

Kui kasutaja ei nõustu Google Analyticsi tööriistadega, saab ta kasutada brauseri lisarakendust, mis on saadaval järgmisel aadressil:

Brauseri lisarakendus Google Analyticsi blokeerimiseks

Pange tähele, et kui küpsised keelate, ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid toimida või on veebilehe kasutamine oluliselt keerulisem.


Küpsiste seaded

Kasutame küpsiseid, et pakkuda erinevaid teenuseid, neid jätkuvalt täiustada, kuvada meie veebilehel teie huvidele vastavaid reklaame ning pakkuda sotsiaalmeedia funktsioone. Mõned küpsised on vajalikud selleks, et meie veebileht töötaks õigesti ning et saaksite selle funktsioone kasutada. Teie nõusolekul kasutame ka analüüsiküpsiseid, et oma veebilehte täiustada ning turundusküpsiseid, et kuvada oma veebilehel reklaame ja muud sisu. Lähemalt küpsistest ja sellest, kuidas neid kasutame.
Kui klõpsate „Nõustun kõigiga“, nõustute kõigi küpsiste kasutamisega. Kui klõpsate „Kohanda küpsiste seadeid“, saate valida, milliste küpsistega nõustute. Saate igal ajal oma küpsisteseadeid muuta või oma nõusoleku tagasi võtta.

Küpsiste seaded

See tööriist aitab valida ja välja lülitada sellel veebilehel kasutatavaid märgendeid/jälgijaid/analüüsiriistu.