Space

KAN-i kontserni eetikastandardid

KAN-I KONTSERNI EETILISE KÄITUMISE KOODEKS

KAN-i kontsern kohustub tegutsema ausalt ja hoolsalt, koheldes kõiki töötajaid, sidusettevõtteid ja äripartnereid lugupidamisega. Olenemata teiste ettevõtete suhtes kehtivatest ärikäitumise põhimõtetest, väärtustest või kohalikest õigustest, sisaldab see EETILISE KÄITUMISE KOODEKS peamisi ärikäitumise standardeid, mis moodustavad eetilise käitumise koodeksi ning mida peavad järgima kõik kontserni KAN töötajad ja partnerid.

See EETILISE KÄITUMISE KOODEKS sisaldab üksikasjalikke selgitusi, näiteid probleemsetes olukordades käitumise kohta ning ohutusklauslit.

I OHUTUSKLAUSEL – ÄRA KARDA RÄÄKIDA

Eelnimetatud eetilisi standardeid peaksid alati järgima kõik kontserni KAN töötajad ja partnerid. Kui puutute millal tahes kokku käitumisega, mis teie arvates seda koodeksit rikub, teatage sellest oma ülemusele või rikkumiste inspektorile – selleks võtke palun ühendust:

a) kas e-posti teel: [email protected].com

b) või telefoni teel: +48 516 108 175

Teatada saab ka anonüümselt.

Kontserni KAN juhatus hoolitseb kõigi iga töötaja ja partneri ohutuse eest, kes heas usus ja lähtudes neist eetilistest standarditest küsib nõu või annab teada sobimatu käitumise kohta. Kaitstud on ka isik, kes on võtnud osa koodeksiga sätestatud eeskirjade rikkumisest, kuid annab sellest teada kontserni KAN juhatusele (kaitstud tunnistaja).

 II AJAME AUSAT ÄRI

2.1. TEIE KÄITUMINE TÖÖTAJA VÕI PARTNERINA

Töötajana/partnerina olete kohustatud täitma teile usaldatud ülesandeid nii, et teie käitumine mõjutab otsustavalt tööalaseid saavutusi ja aitab otseselt kaasa kontserni KAN eesmärkide saavutamisele. Töösuhe/koostöö peaks põhinema lojaalsusel, vastastikusel austusel ja usaldusel ning töötajate/partnerite esmane kohustus on tagada kontserni KAN edu.

Seetõttu peaksite:

a) panustama kontserni KAN põhimõtete juurutamisse, täites oma ülesandeid ülima hoolsusega;

b) olema otsekohene, täpne ja austama üldtunnustatud häid kombeid nii otsesuhtluses kui ka kirjavahetuses;

c) püüdma täiendada oma kutsekvalifikatsiooni ja teadmisi, et oma ülesandeid tõhusamalt täita ja isiklikult areneda ning saada edutamisvõimalusi;

d) võtma vastutuse oma sõnade eest, mis on siduvad nagu ametlik dokument;

e) hoidma kontserni KAN head nime ja esindama kontserni KAN väärikalt nii ametlikult kui ka mitteametlikult;

f) hoidma oma mainet ettevõtte sees – mitte tekitama olukordi, mis võiksid põhjustada asjatuid kahtlusi või oletusi;

g) vältima töö- ja eraasjade ühendamist; nt mitte kutsuma pereliikmeid ettevõtte korraldatud kohtumistele (erandiks kohtumised, kuhu on kutsutud saatjad);

h) austama seadusi ja kehtestatud käitumiskorda, mida kontsern KAN on kohustatud järgima oma klientide, partnerite ja koostööpartneritega asju ajades;

i) mitte kasutama tööaega ega töökohta, samuti mitte kontserni KAN materjale tegevusteks, mis ei ole seotud teie töökohustustega;

j) hoolitsema oma välimuse ja sõnavaliku eest nii kontserni KAN ruumides kui neist väljaspool.

2.2.HÜVEDE VASTUVÕTMINE JA OTSIMINE. PETTUSTE VÄLTIMINE.

2.2.1. Kontsern KAN eeldab, et teete korralikku ja ausat tööd, hoidudes ettevõtte või kolleegide vara varastamisest või väärkasutamisest ning et te ei eksita kedagi selleks, et kontsern KAN saaks tahtmatult kasu.

2.2.2. Teil on keelatud vastu võtta või otsida oma funktsioonide ja kohustustega seotud või nendest tulenevaid hüvesid.

2.2.3.Hüve on määratletud kui: kingitus või auhind (näiteks raha), juhuslikud kingitused, reisi- või puhkusetasu, krediit, tasu, leping, ametikoht, klient, koostööd tegev ettevõte või tarnija/müüja teenus jne.

2.2.4. Lubatud on ainult väikesed juhuslikud kingitused (mitte üle 100 euro), millest tuleb teatada müügijuhile ja personalijuhile.

2.2.5. Kahtluse korral küsi nõu kirja/e-kirja teel oma ettevõtte esindajalt/juhilt, müügijuhilt ja personalijuhilt.

2.2.6. Pettus on petmine, mida kasutatakse tahtlikult ebaõiglase või ebaseadusliku tulu tagamiseks ning mis hõlmab eksitamist, varjamist, vahelejätmist, võltsimist või (elektrooniliste) dokumentide muutmist. Pettuse võib toime panna üks isik või mitu (kokkumäng) ja see võib hõlmata ettevõtte siseseid ja/või väliseid osapooli nagu tarnijad või kliendid.

2.2.7. Kontserni KAN juhtkond vastutab selle eest, et nad on pettuseriskid tuvastanud, et neil on olemas asjakohased kontrollimeetmed ja et nad jälgivad pidevalt kontrollimeetmete tõhusust. Iga juht peaks tutvuma oma vastutusalas esineda võivate väärtegude liikidega ning suunama oma töötajaid tähelepanelikkusele võimalikele pettustele viitavate märkide suhtes.

2.2.8. NÄITED

a) Näide 1

a)  Töötaja/partner nõuab vastuteenet, et valik langeks teatavale tarnijale. See tähendab, et iga ostu eest saab töötaja/partner nt 2% tarnija lepingujärgsest ostuhinnast. Seda peame varguseks, kuna ilmselt oleks kontserni KAN ostuhind võinud olla 2% madalam kui lepingujärgne hind. Selline käitumine kahjustab oluliselt kontserni KAN ja toob kaasa töötaja kohese vallandamise või partneriga lepingu lõpetamise.

b) Näide 2

    Töötaja/partner esitab kontsernile KAN võltsitud dokumente, et saada rahastust materjali ostmiseks, mille ta müüb enda nimel. Sellist käitumist peame varguseks ja see toob kaasa töötaja kohese vallandamise või partneriga lepingu lõpetamise.

c) Näide 3

      Töötaja/partner saab hüvesid, kui teeb töövõtjaga kauplemisel täiendava soodustuse. Selline tegevus põhjustab kontsernile KAN rahalist kahju ja toob kaasa töötaja kohese vallandamise või partneriga lepingu lõpetamise.

2.2.9. KÜSIMUSED JA VASTUSED:

a) Küsimus ja vastus 1

Kahtlustan töötajat/osanikku pettuses ning soovin teada, mida peaksin tegema?

Palun andke olukorrast teada otse oma ülemusele ja/või rikkumiste inspektorile (vt osa „Ära karda rääkida“). Kui kahtlustad pettust, ära aruta seda ühegi asjaosalisega ning ära püüa asja ise uurida ega fakte tuvastada. Teie ülemus ja/või rikkumiste inspektor vaatab asja läbi ja võtab vajalikud meetmed.

b) Küsimus ja vastus 2

Kahtlustan, et mu ülemus on seotud petuskeemiga ja tahaksin teada, mida ma peaksin tegema? 

Teatage olukorrast kontserni KAN juhatusele või rikkumiste inspektorile, seejärel vaadatakse asi ilma eelarvamusteta läbi ja asjaolusid uuritakse. Kui kahtlustate mõnd juhtivtöötajat pettuses, siis ärge kartke rääkida – teatage sellest:

a) e-posti teel: [email protected].com

b) telefoni teel: +48 516 108 175

Teatada saab ka anonüümselt.

Küsimus ja vastus 3

Kui hindasin olukorda valesti, kas teatamisel on minu jaoks tagajärgi?

Kontsern KAN hindab oma töötajate/partnerite pühendumist ettevõtte huvidele ja valmisolekut tõstatada küsimusi kahtlaste olukordade suhtes. Pettuse eduka uurimise ja heastamise võimalus oleneb sellest, kas sellest on teatatud kiiresti ja konfidentsiaalselt. Loomulikult ei too see teile tagajärgi, kui annate teada pettusest, ent teie hinnang osutub tagantjärele valeks. Kuid ei ole lubatud kedagi tahtlikult süüdistada ilma mõjuva põhjuseta.

2.3. KORRUPTSIOON JA ALTKÄEMAKS ON VÄLISTATUD.

2.3.1. Kontserni KAN põhimõtted keelavad rangelt igasuguse korruptsioonitegevuse nii avalikus kui ka erasektoris kõigis riikides, kus kontsern tegutseb.

2.3.2. On keelatud korrumpeerida (või püüda korrumpeerida) mis tahes moel teisi inimesi, organisatsioone või ettevõtteid. Teil ei ole lubatud pakkuda ega vastu võtta midagi väärtuslikku eesmärgiga saada äritegevuses eeliseid. Kontsern KAN väldib igas olukorras pettust või huvide konflikte.

2.3.3. Teil on lubatud anda kontserni KAN ettevõtetes koostatud ja registreeritud turundusmaterjale, vastavalt turundusmaterjalide levitamise protseduurides kirjeldatud reeglitele.

2.3.4. KÜSIMUSED JA VASTUSED:

a) Küsimus ja vastus 1

Oleme taotlenud luba oma tehase kohandamiseks. Kohalik ametnik on maininud, et ta võib protsessi kiirendada, kui maksame väikese summa. Kas me võime kohaliku ametniku pakkumise vastu võtta, et protsessi oma ettevõtte jaoks kiirendada?

Kontsern KAN keelab meelehea maksmise. Te ei tohi kohaliku ametniku pakkumist vastu võtta ning peate pakkumisest teatama oma ülemusele / ettevõtte direktorile ja personalijuhile.

b) Küsimus ja vastus 2

Kutsume paari hinnatud klientettevõtte direktorit igal aastal õhtusöögile. Kas see on lubatud?

Esinduskulud klientidega heade suhete hoidmise eesmärgil on lubatud. Kuid ei tohi olla mingit ebaseaduslikku mõjutamist ning igasugust altkäemaksu muljet tuleb alati vältida.

2.4. EBAAUS KONKURENTS – KONKURENTSIVASTASE JA KONKURENTSIÕIGUST KAHJUSTAVA KÄITUMISE VÄLTIMINE

2.4.1. Peaaegu kõigis riikides, kus kontsern KAN tegutseb, kehtivad konkurentsiseadused (või monopolivastased seadused). Nende seaduste tuum on alati sama: ettevõtted ei tohi konkurentidele anda konfidentsiaalset teavet. Loomulikult on konkurentidel selgesõnaliselt keelatud omavahel hindades kokku leppida või (isegi mitteametlikult) jaotada omavahel kliendisegmendid või keskenduda teineteise kliendisegmentidele.

2.4.2. Kartellide keeldu käsitletakse veelgi laiemalt. See on konkurentsiõiguse rikkumine, kui annate konkurendi esindajale teavet meie praeguste põhimõtete, kavatsuste või isegi hiljutiste kaubanduspoliitiliste otsuste kohta.

2.4.3. Loomulikult on konkurentsiõiguse valdkondi, mis on mitmepalgelisemad, näiteks: kas me saame teha koostööd mõne teise ettevõttega teadus- ja arendustegevuses? Või kas saame kasutatavaid tooteid ühiselt osta? Või kas saame arutada eksklusiivset tehingut tarnija või turustaja/kliendiga? Need on küsimused, mis eeldavad põhjalikku juriidilist ja majanduslikku analüüsi. Kindlasti ärge tehke sellistes küsimustes otsuseid enne, kui olete juhtkonnaga nõu pidanud.

2.4.4. Teine konkurentsiseaduse aspekt puudutab kindlal turul tugeval positsioonil olevate ettevõtete kontrollimist. Kui ettevõttel on turul väga tugev positsioon (monopolilähedane või turul valitsev), piiravad teatud konkurentsiseadused olulisel määral selle ärivabadust. Turul valitsevaks positsiooniks peetakse tavaliselt olukorda, kus me saame kehtestada oma reeglid, pööramata erilist tähelepanu konkurentsile. Turuosa ja kaugus konkurentidest on otsustavad omadused, mis määravad valitsevuse. Kui arvame, et meie turuosa on vähemalt 5%, peame oma tingimusi hoolikamalt analüüsima.

2.4.5. Kas saame endiselt sõlmida eksklusiivseid kokkuleppeid või teha klientidele allahindlusi? Kui teil on selliseid küsimusi, pöörduge oma ettevõtte juhtkonna poole.

2.4.6. NÄITED:

a) NÄIDE 1:

Toimub ärikonverents. Arutletakse muu hulgas kehtivaid sertifitseerimisprotseduure ning ettepanekuid seadusteks, mis käsitlevad standardeid, millele tooted peavad vastama.

Kohvipausi ajal alustate vestlust konkureerivate ettevõtete töötajatega. Vestluse teemaks kujunevad hetkel käimasolevad iga-aastased läbirääkimised olulise turustajaga.  See turustaja nõuab suuremaid soodustusi, pikemaid krediidi- ja tagastusperioode, väiksemaid miinimumtellimusi, rohkem reklaamitoetust ja osalust erinevates turundustegevustes. Kuulete kolleegidelt, et nemad on silmitsi samade nõudmistega ning et nad tõenäoliselt nõustuvad reklaamitoetusega, kuid lükkavad teised nõuded kindlalt tagasi. Nüüd küsivad nad teilt, kuidas meie neile nõudmistele vastame. Te vastate, et me pole veel otsustanud, kuid teie arvates on õige see strateegia, mida nemad kaaluvad. Lisate, et teie arvates oleks hea, kui vähemalt ülejäänud nõudmistest keeldutaks. See vestlus rikub tõsiselt konkurentsiseadust. Konkurentsiasutused võiksid eeldada, et selles vestluses vahetatav teave mõjutab läbirääkimisi klientidega ja mõjutab seetõttu ka konkurentsi. Seda eeldust oleks menetluses äärmiselt raske ümber lükata. Asjaolu, et mainitud turustajal võib olla oma valdkonnas tugev positsioon, ei ole selles kontekstis oluline.

Mida peaksite tegema, kui konkurent (isegi endine kolleeg, sõber või sugulane) annab teile ärilist teavet oma ettevõtte kohta?

Peaksite ütlema, et te ei tohi rääkida turustajaga läbirääkimiste käigus ilmnenud nõudmistest ega läbirääkimiste strateegiast. Samas on lubatud rääkida lõpptarbijate rahulolust selle turustajaga või uue turustuslao avamisest või lao asukohast. Üldreeglina ei tohiks konkurendiga suheldes vahetada teavet, mis võiks suunata meid või meie konkurenti kasutama nende/meie äristrateegiat, hinnakujundust, tooteportfelli, tootmisprotsessi jne või vähemalt mõjutada meid seda kaaluma.

b) NÄIDE 2:

Osalete kohtumisel huvigrupiga. Huvigrupp koosneb ühe turusektori erinevatest tootjatest, kes müüvad kindlat tüüpi toodet. Osalejad arutlevad, millised järeldused teha ühisest tooteanalüüsist. 

Arutelu käigus selgub, et on vaja teha mitmeid tootemuudatusi ja muuta tootmisprotsessi, et see vastaks teatavatele tehnilistele standarditele. Lõunasöögi ajal ütleb tootja, et toormaterjalide ja katsete hinnad tõusevad. Ta lisab, et tema arvates peaks turundustegevus keskenduma toote täiustatud omadustele. Seda kohtumist võib pidada seaduslikuks, kuid konkurentidega suheldes tuleb alati meeles pidada, et tuleb olla ettevaatlik keelatud teemadega. Kõik, mis on vastuolus ühise arendamise ja turustamise õiguspärase eesmärgiga (nt igasugune teave turundustegevuse, hindade või turgude kohta, samuti teave tootmis- või ostukulude kohta), ei ole lubatud. Seega, kui jutt on tooraine hinnatõusust ning selle mõjust tootmiskuludele ja -hindadele, peaksite vestluse katkestama ja selgitama, et te ei soovi sellist teavet vahetada. Sama kehtib muu konfidentsiaalse teabe kohta, mis käsitleb kliente, käivet, müügimahtu, võimsust, investeeringuid, innovatsiooni ja tehnoloogiat. Maksimaalselt on lubatud rääkida kogumüügist või äritegevuse arengust üldiselt, kuna sellest ei saa teha järeldusi konkreetsete toodete või üksiktootjate kohta.

c) NÄIDE 3:

Osalete messil ja esindate meie tooteid. Konkurendi töötaja külastab teie boksi ja tutvustab end konkurendi töötajana. Ta ütleb, et rohkem teada soovib tootearendusest ja küsib boksis olevate konkreetsete toodete kohta. Ta soovib rohkem infot hinnakujunduse, tootmis- ja arenduskulude ning kasutatud materjalide kohta. Kuidas peaksin vastama?

Ärge avaldage muud teavet kui seda, mis on olemas tootebrošüürides, hinnakirjades või muudes teie ettevõtte boksis või veebilehel olevates allikates. Toodete turuletoomise, tootmis- ja arenduskulude ning oskusteabega seotud teave kuulub väga olulise äriteabe hulka. Sedasorti teabe vahetamine rikub konkurentsiseadust. Isegi kui teine isik pakub, et avaldab teavet ka konkurendi tootearenduse jms kohta, ei tohi teie sellist konfidentsiaalset teavet avaldada.

2.5. MITTEAMETLIKUD KOHTUMISED KLIENTIDE/TÖÖVÕTJATEGA

2.5.1. Kui osalete kontserni KAN esindajana ühistel kohtumistel klientide või töövõtjatega, olete kohustatud esindama kontserni KAN väärikalt ja kultuurselt.

2.5.2. Kui nõustute sellise kohtumisega, peate kohtumisel jääma objektiivseks ja tegutsema kontserni KAN huvides.

2.5.3. Ärikohtumistel (ka õhtusöökidel) arutatakse ettevõttega seotut, seega ei tohi neile kutsuda oma pereliikmeid.

2.5.4. Tarnija või töövõtja kutse vastuvõtmise peab heaks kiitma teie ülemus kas kirjalikult või e-posti teel. Kohtumisel tarnija või töövõtjaga peab osalema vähemalt kaks kontserni KAN töötajat.

2.6. KONTSERNI KAN OMANDUSES OLEV TEAVE / KONFIDENTSIAALSUS NING KONTSERNI KAN VARA KAITSE

2.6.1. Kontserni KAN töötaja/partnerina olete kohustatud hoidma konfidentsiaalsena teabe, mille kontsern KAN on teile usaldanud või mille olenemata selle allikast olete saanud seoses teie töösuhte/koostöösuhtega – välja arvatud juhul, kui teil on õigus teavet avaldada või kui see on seadusega nõutav.

2.6.2. See tähendab, et üldjuhul ei ole igasugune kontserni KAN puudutav teave avalik teave. See kehtib ka teabe suhtes, mille on meile usaldanud kliendid, töövõtjad, tarnijad jne. Eelkõige:

a) Te ei tohi avaldada kontsernile KAN kuuluvat teavet ilma selgesõnalise loata.

b) Töösuhte/koostöösuhte kehtivuse ajal olete kohustatud hoidma kontsernis KAN töötamisega seotud teavet konfidentsiaalsena piiramatu aja jooksul.

c) Olete kohustatud kaitsma teie kogutud teavet, mis on seotud kontserni KAN tegevusega, volitamata kolmandate isikute eest. Te peate võtma meetmeid materiaalse vara ja muu vara kaitsmiseks ebaseadusliku kasutamise või kaotsimineku, sealhulgas süüteo või kuriteo eest ning usalduse kuritarvitamise korral.

d) Kõigi andmete, mis on mingil viisil kontserni KAN kaitse all – olenemata sellest, kuidas ja kus neid salvestatakse: dokumendid, arvuti, tehnilised joonised jms – loata avalikustamise, kopeerimise, ettevõttelt või väljaspool kontserni KAN IT-taristut (serverid, meedia, ettevõtte arvutid) saatmise ja loata kahjustamise või eemaldamise korral käsitatakse seda – olenemata eesmärgist – kontserni KAN kuritarvitamise ja kahjustamisena ning see võib kaasa tuua distsiplinaar- ja karistuslikke tagajärgi ning tsiviilvastutust.

e) Kontsernile KAN kuuluva teabe avalikustamist isikliku kasu saamiseks või isiklikuks otstarbeks kasutamiseks peetakse kontserni KAN kuritarvitavaks ja kahjustavaks ning see võib kaasa tuua distsiplinaar- ja karistuslikke tagajärgi ning tsiviilvastutust.

f) Pärast kontserniga KAN töösuhte/koostöö lõpetamist olete kohustatud puutumatuna tagastama kõik dokumendid, mis on teile antud või mille olete loonud oma töökohustuste täitmise ajal. See kehtib igasuguste dokumentide kohta, kandjast olenemata.

2.6.3. Te olete kohustatud nõuetekohaselt kaitsma kõiki kontserni KAN varasid kaotsimineku, varguse ja kahjustuste eest. Eriti kehtib see materiaalse vara, intellektuaalomandi ja mis tahes elektroonilisel kandjal (arvutis) oleva teabe suhtes. Sellise teabe näited on: korralduslikud andmed, isikuandmed, tehnoloogiad ja protsessid, tootmismeetodid, turundus, reklaam, äri- ja finantsandmed ning arenduskava üksikasjad.

2.6.4. Lisaks ei tohi te kasutada materiaalset vara, intellektuaalset omandit, elektroonilisi andmekandjaid (arvuti) ega ametiseisundit eraotstarbeks.

2.6.5. Andmekonfidentsiaalsuse üksikasjaliku kirjelduse leiate programmi NND kaustast IT/ANDMEOHUTUS/OHUTUSSTANDARDID.

2.6.6. NÄITED:

a) Näide 1:

Olete oma lapse jalgpallitiimi treener ja teil on vaja kiiresti saata e-kirjad järgmise jalgpalliturniiri erinevatele sponsoritele. Te ei tohi kasutada selleks oma ettevõtte e-posti aadressi. Teie ettevõtte e-posti aadress sisaldab ettevõtte aadressi, mistõttu see on vastuolus ettevõtte tegevusega ja võib kahjustada kontserni KAN kuvandit või mainet. Sellised e-kirjad tuleks saata oma isiklikult e-posti aadressilt pärast tööd.

b) Näide 2

Lähete tööreisile ja teie pere palub teil ühendada tööreis perepuhkusega. Ärilõunate/-õhtusöökide/-reiside kombineerimine isiklike õhtusöökide/puhkuste/reisidega pereliikmete või sõprade seltskonnas on keelatud.

2.7. ELEKTROONILISED ANDMED

2.7.1. Kontserni KAN elektrooniliselt edastatud ja/või salvestatud andmed on vara, mis vajab erilist kaitset. Seetõttu loetakse IT-andmete – olenemata sellest, kuidas ja kus need on salvestatud – loata avalikustamist, kopeerimist, ettevõttest või väljaspool kontserni KAN IT-taristut (serverid, meedia, ettevõtte arvutid) saatmist, samuti loata kahjustamist, eemaldamist – olenemata eesmärgist – kontserni KAN kahjustavaks kuritarvituseks, mis võib kaasa tuua distsiplinaar- ja karistuslikud tagajärjed ning tsiviilvastutuse.

2.7.2. tööajal ja töökohal ei luba kontsern KAN mingisugust põhiväärtusi ja KAN kontserni põhimõtteid rikkuvat käitumist, sealhulgas pornograafiliste salvestiste ja muude üldiste eetikastandardite ja heade kommetega vastuolus olevate materjalide vaatamist.  Kontserni KAN vastu toime pandud tõsiseks süüteoks loetakse igasugune kontserni KAN kehtivate elektrooniliste/IT-seadmete (arvutite) ja sidevahendite väärkasutamine, olenemata selle liigist.

2.7.3. Kontsernis KAN kehtivad ANDMEOHUTUSE standardid. Iga andmekasutaja vastutab nende standardite ja nendega seotud protseduuride järgimise eest. Andmekaitse üksikasjaliku kirjelduse leiate programmi NND kaustast IT/ANDMEOHUTUS.

2.8. HUVIDE KONFLIKT

2.8.1. Huvide konflikt on olukord, kus isiklikud huvid on vastuolus kontserni KAN huvidega. Kontserni KAN töötajana/partnerina olete kohustatud vältima olukordi, mis võivad kaasa tuua huvide konflikti.

2.8.2. Eriti tuleks vältida järgmisi olukordi:

a) deklareerimata finants- ja muud suhted kontserniga KAN koostööd tegevate klientide ja üksustega;

b) igasugused suhted konkurentidega, sealhulgas töösuhe või nõupidamised;

c) mis tahes viisil osalemine konkurentsitegevuses kontserni KAN vastu;

d) kontserni KAN seadmete ja kontserni KAN tasustatava tööaja kasutamine kolmandate isikute heaks;

e) muud olukorrad või asjaolud, mis on seotud teie pere või sõpradega, mis võivad takistada teil kontserni KAN huvides tegutsemast.

2.8.3. Kui teie või teie pereliige on seotud konkureeriva tegevusega (reaalselt või potentsiaalselt), olete kohustatud sellest kirjalikult teatama oma ülemusele ning ettevõtte juhile ja kontserni KAN personalijuhile.

2.8.4. Kontserni KAN töötajana/partnerina olete kohustatud teatama ettevõtte esindajale ja kontserni KAN personalijuhile huvide konfliktist iga kord, kui see ilmneb.

2.8.5. NÄITED:

a) Näide 1

Te teete koostööd kontserni KAN planeerimis- või ostuosakonnaga ning teate, et teie (isegi kui kauged) sugulased juhivad ettevõtet, mis müüb tooteid, mis konkureerivad kontserni KAN valmistatavate/müüdavate toodetega. Te ei tohi kasutada oma teadmisi nt kontserni KAN tarnijate, hindade, allahindluste kohta, et tuua kasu oma sugulaste ärile. Teave tarnijate/klientide/hindade/allahindluste kohta on konfidentsiaalne ja erilise kaitse all. Samuti peaksite huvide konflikti kõrvaldamiseks viivitamata kirjalikult teatama sellise ettevõtte olemasolust.

b) Näide 2

Teete koostööd ettevõtte arendusosakonnaga ja teie vend töötab konkureeriva ettevõtte müügiosakonnas. Teie vend tegi ettepaneku luua uus ettevõtte, mis ühendaks teie ja tema teadmised. Teadmised, mis olete saanud kontsernis KAN töötamise ajal, loetakse kontserni KAN intellektuaalomandiks ja neid ei tohi kasutada ei teile endale ega pereliikmetele kasu toomiseks.

c) Näide 3

Teil või teie pereliikmel on rahaline osalus üksuses, mis on valmis kontserniga KAN äri tegema, ja te osalete otsustamises. See on tõsine probleem – peaksite sellest rääkima oma ülemuse ja kontserni KAN kuuluva ettevõtte juhiga. Tema otsustab võtta meetmeid, mis tagavad, et teie ei tee kontserni KAN esindajana koostööd nimetatud üksusega.

2.8.6. KÜSIMUSED JA VASTUSED:

a) Küsimus ja vastus 1

Minu hea sõber töötab ettevõttes, millest võiks saada KANi oluline klient – ta küsib minult kui müügitöötajalt/partnerilt, kas kontsern KAN oleks huvitatud kauba müümisest sellele ettevõttele. Mida peaksin tegema? 

Peate sellest teatama oma ülemusele ning tema tegeleb asjaga. Teie ei tohiks selles tehingus osaleda. Kuid kuna teil on võimalus saada meile oluline klient, ei ole vaja ka kohe keelduda.

b) Küsimus ja vastus 2

Mu hea sõber palus mind nõustama oma ettevõttes, mis on kontserni KAN konkurent. Kuigi tegemist oli ainult tehnilise nõuandega, mis ei ole konfidentsiaalne teave, ei ole ma kindel: mida teha?

Peaksite küsima oma ülemuselt, kes kaalub küsimust objektiivselt. Peaksite alati meeles pidama, et teabe jagamine konkureerivate ettevõtete vahel on ebaausa konkurentsi eeskirjadega paljudel juhtudel seadusega keelatud. Vaadake ka osa „Õiglane ja selge konkurents“.

III SUHTED TÖÖVÕTJATE JA KONKURENTIDEGA

3.1. ÕIGLANE JA SELGE KONKURENTS

3.1.1. Kontserni KAN töötaja/partnerina olete kohustatud:

a) mitte avaldama teavet kontserni KAN ettevõtete kohta, kui olete selle saanud töö/koostöö, mitteametlike kontaktide kaudu või juhuslikult;

b) järgima autoriõigusi;

c) mitte avaldama kontserni KAN kaitstud dokumente ja materjale kolmandatele isikutele ilma kontserni KAN juhatuse selgesõnalise kirjaliku loata; kaitstud teave on igasugune kontserni KAN puudutav teave, mida ei ole avalikustatud.

3.2. KONKURENTSIKEELD

3.2.1. Kontsernis KAN töötamise ajal on keelatud teha mis tahes tegevusi, mis konkureerivad kontserni KAN tegevusega.

3.2.2. See kohustus hõlmab kõiki kontserni KAN filiaalidega identseid seadusliku konkurentsi vorme, eelkõige: tegutsemine konkureerivate ettevõtete töötajana, partnerina, esindajana, töövõtjana, konkurentide vahendajana; ettevõtte juhtimine omal käel, kolmanda isiku või aktsionäri ja ettevõtte suhte kaudu.

IV SAFE RAHVUSVAHELINE ÄRI

4.1. Oma tegevuse rahvusvahelise iseloomu tõttu järgib kontsern KAN kõiki kohalduvaid kaubandus- või majandussanktsioone, ekspordikontrolle, embargosid või sarnaseid seadusi, määrusi, eeskirju, piiranguid, piiratud või määratud osapoolte nimekirju, litsentse, korraldusi või nõudeid, mille võivad aeg-ajalt kehtestada EL, Ühendkuningriik, USA ja ÜRO.

4.2. RIIGID, MILLE KOHTA KEHTIB KAUPLEMISE KEELD:

4.2.1. Kontsern KAN ei tee praegu otseselt ega kaudselt äri järgmiste riikidega: Süüria, Sudaan, Põhja-Korea, Iraan, Kuuba ning järgmised osad Ukraina territooriumist: Krimm, Donetsk ja Luhansk.

4.3. SÕJALISED VÕI SANKTSIONEERITUD KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUBAD

4.3.1. Kontserni KAN töötajad ja partnerid peavad kontrollima, kas tooteid, teenuseid, teadmisi või tehnoloogiat loetakse sõjaliseks kaubaks, kahesuguse kasutusega kaubaks või kas need on hõlmatud konkreetse riigi sanktsioonidega (nt sihtriik).

4.3.2. Kahesuguse kasutusega esemeid võib kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalistel eesmärkidel, nende hulka kuulub radari- ja lasertehnoloogia mere- ja muude navigatsioonisüsteemide jaoks, kuid mida saab kasutada ka raketiheitjate navigatsioonisüsteemides või tuumarelvade tootmiseks.

4.3.3. Kontserni KAN töötajad ja partnerid on kohustatud järgima asjakohaseid seadusi ja hankima load enne selliste toodete eksportimist, mis on sanktsioonidega piiratud.

4.4. SANKTSIONEERITUD OSAPOOLED<

4.4.1. Kontserni KAN töötajad ja partnerid peavad kontrollima, kas tehingupooled on kantud vastava riigi, EL, Ühendkuningriigi, USA või ÜRO koostatud sanktsioneeritud isikute uusimatesse nimekirjadesse („mustad nimekirjad“).

4.4.2. Teave Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide ja ÜRO määruste kohta, mis käsitlevad konkreetseid piiravaid meetmeid ja nende meetmetega hõlmatud üksuste loetelusid, on järgmistel veebilehtedel:

a) Euroopa Liit: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

b) Ameerika Ühendriigid: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

c) Ühendkuningriik: https://www.gov.uk/government/publications/current-list-of-designated-persons-terrorism-and-terrorist-financing  

d) ÜRO: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988

4.5. SUURE RISKIGA RIIGID

Territooriume, kus rahapesu ja terrorismi rahastamise risk võib olla suurem, nimetatakse suurema riskiga riikideks.

a) Kontserni KAN töötajad ja partnerid on kohustatud kontrollima, kas tehingutega on seotud kõrge riskiga riike ning kas nende riikidega äri ajamisele on kehtestatud piiranguid, mis võivad oleneda tehingu pooltest.

4.6. HOIATUS – MILLELE TÄHELEPANU PÖÖRATA

4.6.1. Kontserni KAN töötajad ja partnerid peavad olema teadlikud ebatavalistest olukordadest või asjaoludest, mis võivad olla erinevad, olenevalt tehinguga seotud tootest, turust või muudest teguritest.

4.6.2. Millele erilist tähelepanu pöörata:

a) kliendi nimi või aadress on sarnane sanktsioneeritud isiku või üksusega „mustades nimekirjades“;

b) klient või vahendaja ei soovi anda infot kliendi isiku ega selle kohta, kus tooteid kasutatakse;

c) osa logistilisi andmeid on ebaselged/määratlemata: saatmise või kohaletoimetamise tingimused (nt postkast, hotell, ekspediitor, lennujaam, kohaletoimetamine tundmatusse logistilisse sõlmpunkti; edasisaatmine; sihtriik või lõppsihtkoht);

d) mõned tehingu aspektid on ebatavalised: maksetingimused või -viis; klient ei tunne toodet või selle kasutusviisi; toode ei sobi kliendi tegevusvaldkonda või asukohta; lõppsihtkohaks on märgitud saatja; taotletakse ebatavalist pakendit või tarneviisi; klient keeldub standardteenuste kasutamisest (garantii, hooldus, uuendamine jne); miski muu tavatu või tavapärasest ärist erinev.

V. SUHTLEMINE PRESSI JA MUU MEEDIAGA

5.1. Primari

Küpsiste seaded

Kasutame küpsiseid, et pakkuda erinevaid teenuseid, neid jätkuvalt täiustada, kuvada meie veebilehel teie huvidele vastavaid reklaame ning pakkuda sotsiaalmeedia funktsioone. Mõned küpsised on vajalikud selleks, et meie veebileht töötaks õigesti ning et saaksite selle funktsioone kasutada. Teie nõusolekul kasutame ka analüüsiküpsiseid, et oma veebilehte täiustada ning turundusküpsiseid, et kuvada oma veebilehel reklaame ja muud sisu. Lähemalt küpsistest ja sellest, kuidas neid kasutame.
Kui klõpsate „Nõustun kõigiga“, nõustute kõigi küpsiste kasutamisega. Kui klõpsate „Kohanda küpsiste seadeid“, saate valida, milliste küpsistega nõustute. Saate igal ajal oma küpsisteseadeid muuta või oma nõusoleku tagasi võtta.

Küpsiste seaded

See tööriist aitab valida ja välja lülitada sellel veebilehel kasutatavaid märgendeid/jälgijaid/analüüsiriistu.