Space

Üldised müügitingimused

1. ARTIKKEL
ÜLDSÄTTED, MÄÄRATLUSED.

1.1 Pooled on heaks kiitnud need ettevõtte KAN Sp z o.o. üldised müügitingimused vastavalt tsiviilseadustiku artiklile 384, need on pooltele siduvad ja moodustavad müügilepingu sisu, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2 Kui pole määratletud teisiti, on üldistes müügitingimustes kasutatud mõisted järgmise tähendusega:
(a) ÜMT – need üldised müügitingimused
(b) Müügileping – leping, mille objektiks on toodete müük ja mille on sõlminud müüja ja ostja, lähtudes ostja esitatud tellimusest, mille müüja on ÜMT-st lähtudest heaks kiitnud; sealhulgas koostööleping
(c) Müüja – KAN Sp. z o.o. registreeritud kontoriga Kleosinis, aadressil ul Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin
(d)Ostja – tellimuse esitanud üksus, kes on müügilepingu pool
(e) Tooted – tähendavad müüja (KAN Sp. z o.o.) müüdavaid tooteid ja kaupu
(f) Tellimus – tähendab tellimust kaupade müügiks, mille ostja on müüjale esitanud nende ÜMT raames
(g) Toote dokumentatsioon – dokumendid, mis sisaldavad toodete kõigi materjaliparameetrite ja omaduste kirjeldust, eriti toodete tehnilist, tehnoloogilist ja kvaliteedi kirjeldust koos tehniliste spetsifikatsioonide, näidiste, proovide, komponentide ja intellektuaalomandi õigustega
(h) Intellektuaalomandi õigused – kõik intellektuaalomandi vormid, mis on kaitstud Poola Vabariigi territooriumil ja mujal ning on seotud toodete või müüjaga, sealhulgas autoriõigused, kaubamärgid, patendid, kasulikud mudelid, tööstuslik disain, toodetega seotud oskusteave, sealhulgas toodete tootmisprotsess, kaasa arvatud tooted, mida valmistavad või tarnivad müüja kontserni muud üksused
(i) Hinnakiri – poolte jaoks siduv tootehindade loetelu
(j) Pooled – müügilepingu pooled (ostja ja müüja).

1.3 Need ÜMT kehtivad kõigile müügilepingutele, samuti kõigile pakkumistele, mis ostja on müüjale esitanud, samuti kõigile müüja üleskutsetele teha tellimusi ning kõigile ostjalt müüjale esitatud tellimustele, mis puudutavad tooteid.

1.4 Müüja võib üldisi müügitingimusi muuta, täiendada või neist mõne sätte ära jätta. ÜMT muudatused on ostjale siduvad alates nende ostjale üleandmise päevast samal kujul ja viisil, nagu ÜMT ostjale üle anti.

1.5 Kui ÜMT ja müügilepingu või müügilepingu üksikasjalike lisade vahel on lahknevusi, on müügilepingu sisu ÜMT suhtes ülimuslik ning seejärel on ülimuslikud üksikasjalikud lisad.

1.6 Võimalikud viited ostja üldtingimustele on käesolevaga sõnaselgelt välistatud.

1.7 Kui müügilepingus lepitakse kokku INCOTERMS, kohalduvad need ÜMT tingimused, mis erinevad kokkulepitud INCOTERMSi tingimustest, kui pooled pole müügilepingus kokku leppinud teisiti.

1.8 Nende ÜMT sisu on avaldatud müüja veebilehel, aadressil  www.kan-therm.com

1.9 ÜMT ei kehti toodete müügile juhul, kui ostja on füüsiline isik, kes ostab asju eesmärgiks, mis ei ole seotud tema majandusliku või erialase tegevusega (tarbija).

2.0 Müüja veebilehel olev teave ei kujuta endast pakkumist tsiviilseadustiku tähenduses, vaid lihtsalt üleskutset teha tellimusi.

2. ARTIKKEL
TOO(DE)TE OMADUSED.

Too(de)te omadused on esitatud toote dokumentides.

3. ARTIKKEL
TELLIMUSED.

3.1 Tooteid müüakse ainult tellimuste alusel, mille ostja on müüjale esitanud, nagu määratletud allolevates lõikudes 3.2 ja 3.3.

3.2 Ostja esitab tellimused e-posti teel, kirjalikult või faksiga.

3.3 Tellimused täidetakse tingimusel, et müüja kinnitab tellimuse kättesaamist 5 tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist, nagu märgitud lõigus 3.2. Kui müüja ei saa tellimust täita kas toodete puudumise tõttu või muul põhjusel, teatab ta sellest ostjale, et tellimust parandada. Tellimuse parandamisele kehtivad lõikude 3.2 ja 3.3 sätted.

3.4 Tooted tarnitakse kas korraga või osakaupa, vastavalt tellimuse ajakavale. Toote tarnimise kuupäev on kuupäev, mis on tellimuses märgitud ja mille müüja on kinnitanud. Kui tarned tehakse osadena, on toote tarnimise kuupäev see kuupäev, mis on märgitud müüja kinnitatud tellimuse ajakavas.

3.5 Kui tooteid ei ole täielikult või osaliselt võimalik õigeaegselt tarnida, teatab müüja viivitamatult ostjale ning lepib ostjaga kokku uue tarnekuupäeva. Tellimuse tagasivõtmiseks (tühistamiseks) on alati vaja müüja nõusolekut.

4. ARTIKKEL
LOGISTILINE MIINIMUM JA KINDLUSTUS.

4.1 Müüja võib mis tahes hetkel kehtestada logistilise miinimumi toodete hinnale või kogusele, mille ostja tellimus peab täitma. 

5. ARTIKKEL
TOOTEVALIK.

5.1 Tellitud tooted antakse ostjale üle ja ostja võtab need vastu tellimuses märgitud kohas ning kui üleandmiskohta pole märgitud, siis müüja laos Białystokis.

5.2 Kui ostja pole toodetele kokkulepitud aja jooksul järele tulnud, on müüjal õigus nõuda ostjalt sisse kõik kulud, mis on seotud toodete ladustamise ja tarnimisega.

5.3 Toodete tarnekuupäev on saatelehe ja/või veokirja ning sellega kaasasoleva saatekirja või tootespetsifikatsioonide allkirjastamise kuupäev.

Toodete üleandmisega antakse üle ka kõik toodetega seotud riskid ja kulud, sealhulgas tarnija omad, olenemata sellest, kes maksab transpordikulud.

5.4 Toodete omandiõigus antakse ostjale üle, kui müüjani on jõudnud makse kogu toodete hinna ulatuses ja kõigi tellimuse täitmisega seotud kulude eest. Olenemata omandiõiguse üleminekust kannab ostja kogu tema omanduses või järelevalve all olevate toodete juhusliku kadumise või hävimise riski.

6. ARTIKKEL
KAUPLEMISTINGIMUSED.

Üksikasjalikud kauplemistingimused määratakse eraldi igas müügilepingus.

7. ARTIKKEL
HIND.

7.1 Kui pooled pole kirjalikult kokku leppinud teisiti, müüakse tooteid Poola turul ostjale müügipäeval kehtiva hinnakirja hindadega, mis on kättesaadavad veebilehel või individuaalses pakkumises, mis saadetakse posti või e-posti teel. Muudel kui Poola turgudel müüakse tooteid ostjale sellele turule mõeldud hinnakirja hindadega või individuaalses pakkumises, mis saadetakse posti või e-posti teel.

7.2 Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta hinnakirjas olevaid toodete müügihindu. Hindade muutmine ei eelda müügilepingu muutmist, vaid ainult ostjale teatamist. Hinnamuutus ei kehti müüja heakskiidetud tellimustele, mis esitati enne hinnamuutust.

7.3 Hinnakirjas olevate toodete hinnale lisatakse tarnimise kuupäeval kehtiv käibemaksumäär.

7.4%nbsp;Hind ei sisalda kindlustuse- ega transpordikulu, samuti mitte muid tasusid nagu maksud, lõivud või muud avalikud või kohalikud tasud, mis võivad tarnega seoses tekkida, kui müügilepingus pole märgitud teisiti.

7.5 Kui pooled pole kirjalikult kokku leppinud teisiti, tasutakse tarnitud toodete eest enne toodete kättesaamist.

7.6 Ostjal on õigus tasaarvestada müüja suhtes olevad nõuded müüjal ostja vastu olevatest, müügilepingust tulenevatest nõuetest üksnes juhul, kui tema nõuded müüja vastu tulenevad müügilepingust ja on tuvastatud kohtu või muu nõudevaidlusi lahendama volitatud organi lõpliku ja siduva otsusega või kui müüja on nendega kirjalikult nõustunud.

8. ARTIKKEL
VORMISTAMISDOKUMENDID.

8.1 Vormistamisdokument on arve, mis on väljastatud nõuetekohaselt ja kooskõlas üldkehtivate maksueeskirjadega.

8.2 Kõik maksed tehakse ilma sularahata arveldustena, ülekandega müüja pangakontole, mis on märgitud arvel. Maksepäev on päev, mil rahalised vahendid laekuvad müüja pangakontole.

9. ARTIKKEL
GARANTII.

9.1 Müüja garanteerib, et müüdavad tooted vastavad tootedokumentatsioonile.

9.2 Toodete kohta käivas teabes või muudes brošüürides, reklaammaterjalides, kirjeldustes jms olevad andmed põhinevad müüja hetketeadmistel ja kogemustel. Seetõttu tuleb kogu sellist teavet käsitleda üksnes ligikaudse teabena, mitte teabena kauba kvaliteedi ja omaduste kohta. Teave ei anna mingit garantiid kvaliteedi, omaduste ega vastupidavuse kohta. Ostja kontrollib müüja toodete sobivust ettenähtud otstarbeks.

9.3 Ostjale tarnitud toodete kvaliteet peab vastama Poola seaduste üldkehtivate sätete nõuetele.

9.4 Garantii on müüja ainuvastutus tarnitud toodete puuduste eest, olenemata sellest, kas selline vastutus tuleneb lepingust, lepinguvälisest kahjust ning sellest, kas vastutus on seotud kahjude või kadudega, mis on kauba puudustega seotud või neist põhjustatud. Müüja ei vastuta mingil muul määral, isegi kui laiendatud vastutus tuleneks ostja tingimustest, deklaratsioonidest, tagatistest või muudest sellistest toimingutest või deklaratsioonidest, mille tulemusena laieneb vastutus kas seaduse või muu õigusliku aluse põhjal.

9.5 Lepingupooled välistavad käesolevaga toodete puuduste garantii, nagu see on määratletud tsiviilkoodeksi sätetes, sealhulgas tsiviilkoodeksi artiklis 609.

10. ARTIKKEL 
KAEBUSED.

10.1 Ostjal on õigus esitada kaebus tarnitud toodete koguse või kvaliteedi kohta mitte hiljem kui järgmistel kuupäevadel:

(a) Vastuvõetud tellimusele mittevastava tootekogusega seotud kaebuste korral – 5 tööpäeva jooksul alates toodete kättesaamise kuupäevast

(b) Artiklile 9 mittevastava tootekvaliteediga seotud kaebuste korral – 60 päeva jooksul alates toodete kättesaamise kuupäevast

(c) Ostja saadab müüjale kaebuse kas posti, faksi või e-posti teel eelnimetatud kaebuse esitamise tähtaja jooksul. Müüja vaatab ostja esitatud kaebuse läbi 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest ning teatab kättesaamisest ostjale kas posti, faksi või e-posti teel.

10.2 Kui kaebus võetakse menetlusse, suurendab müüja tootekogust, parandab kvaliteediprobleemidega toote või asendab selle puudusteta tootega, saates ostjale järgmise tellimusega täiendava tootekoguse, lähtuvalt menetlusse võetud kaebusest.

10.3 Kaebusmenetluse algatamine ei vabasta ostjat kohustusest tasuda menetlusega hõlmatud toodete hind.

11. ARTICLE 
TAGASTUSED.

Tootetagastusi aktsepteeritakse ainult eriti põhjendatud juhtudel.

11.2 Tagastada saab ainult täiskvaliteediga tooteid, mis kuuluvad müüja kehtivasse tootekataloogi.

11.3 Tagastatav toode peab olema terves ja terviklikus tehasepakendis.

11.4 Tagastada ei saa järgmisi tooteid:

(a) Mittestandardne toode või toode, mis on tarnitud ostja eritellimusel

(b) Toode, mis on ostetud rohkem kui 12 kuud tagasi, alates ostuarve kuupäevast.

11.5 Tagastatav toode peab olema pakitud nii, et on selgelt jaotatud kaubaartikliteks.

11.6 Ostja on kohustatud pakkima tagastatava toote transpordikindlalt. Müüja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud kauba transportimisel müüja lattu seetõttu, et ostja pole kaupa piisavalt kinnitanud.

11.7 Tagastatud tooted, mis ei vasta eespool nimetatud nõuetele, tagastatakse ostjale ostja kulul.

11.8 Toodet tagastav lepingupool on kohustatud viitama müügidokumentidele (käibemaksuarve numbrid), mille alusel tagastatav toode osteti.

11.9 Tagasimakse tagastatud toote eest tehakse korrigeeriva käibemaksuarvena, mis väljastatakse esialgsele ostuarvele.

11.10 Kui tagastatud tooted on vaja müüja laos ümber pakkida, nõutakse ostjalt sisse 10% kogu registreeritud tagastussummast.

12. ARTIKKEL
MÜÜGILEPINGU TÄITMISE KOHUSTUS.

12.1 Müüja ei vastuta ühelgi juhul mis tahes saamata jäänud tulu, äritegevusest saadava kasu, lepingu sõlmimisest saadava kasu, saamata jäänud tulu või oodatavate säästude, samuti igasuguse kaudse kahju eest ei lepingulise ega lepinguvälise kahjuna (sealhulgas hooletus või seadusjärgse kohustuse rikkumine), olenemata tekkinud vastutuse põhjusest.

12.2 Müüja ei vastuta ühelgi juhul ei lepingulise ega lepinguvälise (sealhulgas hooletus või seadusjärgse kohustuse rikkumine) kahjuna juhul, kui müüja lepingulise kohustuse täitmata jätmise põhjus on asjaolud, mis on seotud müüja kulul lepingu täitmisega ostja nõude või juhise tõttu, olenemata nende asjaolude iseloomust.

12.3 Müüja vastutus ostja ees, olgu müügilepingu või lepinguvälise kahju (sh hooletuse või seadusjärgsete kohustuste rikkumise) alusel, olenemata sellise vastutuse põhjusest, on piiratud toote väärtuse suurusega, millest kahjunõue tuleneb, ja kui kahjunõue on sellest summast väiksem, vastutab müüja kuni kahju suuruseni.

12.4 Müüja vastutuse piirangud ei tähenda, et müüja vastutus oleks välistatud või piiratud juhul, kui müüja või müüja vastutusel olevate isikute hooletus on põhjustatud surma või kehavigastusi.

13. ARTIKKEL 

KONFIDENTSIAALSUSKLAUSEL.

Ostja käsitleb konfidentsiaalsena kogu teavet, mille müüja on müügilepingu alusel või müügilepinguga seoses esitanud või mis on müüja nimel esitatud. Ostja on kohustatud hoidma konfidentsiaalset teavet saladuses ja mitte levitama seda teavet ilma müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus või asjaomane asutus, ning kasutama konfidentsiaalset teavet ainult müügilepingu täitmisega seotud eesmärkidel. Konfidentsiaalne teave jääb müüja omandiks ja ostja tagastab müüjale esimesel nõudmisel kogu sellise kirjaliku teabe ega säilita selle koopiat.

14. ARTIKKEL
VÄÄRAMATU JÕUD.

14.1 Kumbki pool ei vastuta mis tahes viivituse ega muude müügilepingu täitmise rikkumiste eest, kui viivituse põhjuseks on pooltest mitteolenevad asjaolud. Sellisel juhul on poolel õigus kohustuste täitmise aega vastavalt pikendada. Vääramatu jõu korral (allpool määratletud mõistes) teatab üks pool sellest teisele poolele niipea kui võimalik, kuid igal juhul seitsme (7) päeva jooksul pärast vääramatu jõu ilmnemist, täpsustades vääramatu jõu olemuse ja selle ligikaudse kestuse. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 14 päeva või eeldatavalt kauem kui 21 päeva, on müüjal õigus müügileping lõpetada alates ostjale sellest teatamise kuupäevast.

14.2 Mõiste "vääramatu jõud" all mõistetakse kahju või viivitusi, mida põhjustavad seadused või määrused, samuti valitsuse korraldused (de facto või de jure), loodusnähtused, nagu maavärinad ja üleujutused, tulekahjud, rahutused, sõjad, streigid, laevahukud, kaubaveoga seotud embargod või muud põhjused, ulatuslik energiavarustuse puudus, mis on ettenägematud ja väljaspool poolte kontrolli ning mis takistavad täielikult või osaliselt müügilepinguga hõlmatud kohustuste täitmist.

15. ARTIKKEL
INTELLEKTUAALOMAND.

Kõik intellektuaalomandi õiguste kaitse alla kuuluvad lahendused, sealhulgas kaubamärgid, spetsifikatsioonid, joonised, teave, valuvormid, seadmed, tööriistad ja muud toodetega ja toodete tootmisprotsessiga seotud materjalid on ja jäävad müüja või müüja kontserni kuuluva üksuse omandiks. Ostjal ei ole ning ta ei saa mingit intellektuaalomandiõigust ega osalust selles ning intellektuaalomandiõigustega toodete müümine ei anna ostjale mingit intellektuaalomandiõigust.

16. ARTIKKEL
SANKTSIOONID.

Ostja peab järgima kõiki kehtivaid seadusi ning muid valitsusasutuste määrusi ja korraldusi, mida kohaldatakse riigis, mille jurisdiktsiooni kohaldatakse, ning ei tohi rikkuda neile kohaldatavaid siseriiklikke või rahvusvahelisi kaubandus-, majandus- või finantssanktsioone või embargosid (edaspidi "sanktsioonid"). Ostja kinnitab, et ei tema ega tema direktorite, ametnike, esindajate, töötajate ega sidusettevõtete või ühegi toodete lõppkasutaja suhtes ei ole kohaldatud mingeid sanktsioone ning et ostja ei kuulu ega ole täielikult või osaliselt, otseselt või kaudselt ühegi sanktsiooni alla kuuluva osapoole omandis või kontrolli all. Ostja kinnitab, et tal on praegu olemas kõik vajalikud protseduurid, järelevalve- ja sisekontrollimeetmed ning tagab selle, et need on olemas ka müügilepingu kehtivuse ajal, et tagada neile kohaldatud sanktsioonide järgimine. Ostja kinnitab, et ta otseselt või kaudselt ei taasekspordi, müü ega võõranda tooteid muul viisil riiki, millele on ÜRO, Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikide seaduste ja määruste alusel kehtestatud embargo. Lisaks kinnitab ostja, et tooteid ei kasutata tegevuseks, mis hõlmab tuuma-, keemia-, bioloogiliste relvade või rakettide projekteerimist, arendamist, tootmist, kasutamist või ladustamist.

17. ARTIKKEL
KOHALDATAV ÕIGUS.

Müügilepingut reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas Poola materiaalõigusega, välja arvatud 11. aprilli 1980. aasta ÜRO kaupade rahvusvahelise müügi lepingute konventsiooni kollisiooninormid ja sätted.

18. ARTIKKEL
VAIDLUSTE LAHENDAMISE REEGLID. KOHTUTE PÄDEVUS.

Kõik vaidlused ja nõuded, mis tulenevad müügilepingust, sealhulgas vaidlused, mis on seotud selle rikkumise, lõpetamise või kehtetusega, tellimuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega, garantiikohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega, mida pooled ei ole sõbralikult lahendanud, lahendavad Poola ühised kohtud, mille pädevusse müüja kuulub.

19. ARTIKKEL
LÕPPSÄTTED.

19.1 Kui üldiste müügitingimuste artikli 1 lõikest 4 ja artikli 7 lõikest 2 ei tulene teisiti, võib müügilepingut igal ajal kirjalikult ja ainult kirjalikult muuta kas täielikult või osaliselt, kasutades kirjalikku lisa, millele on alla kirjutanud isikud, kes on volitatud pooli esindama.

19.2 Ostja ei loovuta müügilepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi kolmandale isikule ilma müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

19.3 Kui mõni müügilepingu säte tunnistatakse mis tahes jurisdiktsiooni pädeva kohtu poolt kehtetuks või jõustamatuks, asendatakse see säte alternatiivse sättega, mis on oma ulatuselt, toimelt ja täitmisele pööratavuselt kõige lähemal esialgsele sättele, ning selline kehtetus või jõustamatus ei muuda müügilepingu ülejäänud sätteid kehtetuks või jõustamatuks ning need kehtivad täies ulatuses.

19.4 Tellimuse vormistamisega esindab ja kinnitab ostja müüjale, et tal on täielikud õigused ja volitused selle müügilepingu sõlmimiseks, et ostja pädevad asutused on võtnud kõik vajalikud meetmed müügilepingu sõlmimise ja täitmise kinnitamiseks, et puuduvad lepingulised kohustused või muud kohustused, mis takistaksid ostjal selle müügilepingu allkirjastamist või täitmist.

19.5 Kui üldistes müügitingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, toimetatakse kõik müügilepingu poolte teated ja kirjavahetus müüjale üldiste müügitingimuste artikli 1.2 punktis c märgitud aadressil ning ostjale tellimuses märgitud aadressil. Mis tahes lepinguga seotud kirjavahetus, teadaanne või muu kirjalik teade või deklaratsioon, mille üks pool saadab teisele poolele tähitult teise poole antud viimasele kontaktaadressile, loetakse teisele poolele kättetoimetatuks ning kättetoimetamise kuupäevaks loetakse teise poole antud viimasele kontaktaadressile tähitud kirja esmakordse kohaletoimetamise tähtaja möödumist või postkontorist märkega "adressaat teadmata" vms tagasisaadetud kirja kohalejõudmise tähtaja möödumist.

19.6 Kui müüja esitab üldised müügitingimused ostjale muus keeles kui müügilepingu sõlmimise keel (lepingukeel), aitab see nendest arusaamisele ainult kaasa. Tõlgenduserinevuste korral on ülimuslik lepingukeelne tekst.

KAN Sp. z o.o. üldiste müügitingimuste 1. lisa

27. aprilli 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 13 lõigetes 1 ja 2 viidatud teavitamiskohustus.

1. Ostjate – äriga tegelevad füüsilised isikud – isikuandmete andmetöötleja on KAN Sp. z o.o. ul.  Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. KAN sp. z o.o. andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: [email protected].

3. Andmetöötlejale esitatud isikuandmeid töödeldakse ainult müügilepingu täitmiseks ja müügilepingust tulenevate nõuete esitamiseks.

4. Ostjate esitatud isikuandmeid ei edastata teistele saajatele ega kolmandale riigile.

5. Esitatud isikuandmeid säilitatakse nii lepingu kehtivuse ajal kui ka lepinguliste nõuete kehtivuse ajal.

6. Ostjatel, kes esitavad oma isikuandmeid, on õigus tutvuda andmesisuga, õigus andmete korrigeerimisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele, õigus andmete ülekantavusele, õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemise kohta.

7. Andmesubjektidel on õigus esitada kaebus andmekaitseameti juhile, kui nad leiavad, et nende isikuandmete töötlemine müüja poolt rikub 27. aprilli 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

8. Ostjate isikuandmeid töödeldakse automaatselt, ka profileerimise vormis. Automatiseeritud otsused tehakse inimtegurit kasutades ning läbipaistvuse, seaduslikkuse ja piisavuse põhimõtteid järgides, et hinnata mõningaid isiklikke tegureid, näiteks tooteeelistusi, finantsolukorda, kalduvusi, ning sellise töötlemise tulemusel kohandatakse pakkumised ostjate võimalike vajadustega.

9. Isikuandmete edastamine ostjate poolt on vabatahtlik, kuid vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

KAN Sp. z o.o. üldised müügitingimused on kohaldatavad alates 23.11.2018.

Küpsiste seaded

Kasutame küpsiseid, et pakkuda erinevaid teenuseid, neid jätkuvalt täiustada, kuvada meie veebilehel teie huvidele vastavaid reklaame ning pakkuda sotsiaalmeedia funktsioone. Mõned küpsised on vajalikud selleks, et meie veebileht töötaks õigesti ning et saaksite selle funktsioone kasutada. Teie nõusolekul kasutame ka analüüsiküpsiseid, et oma veebilehte täiustada ning turundusküpsiseid, et kuvada oma veebilehel reklaame ja muud sisu. Lähemalt küpsistest ja sellest, kuidas neid kasutame.
Kui klõpsate „Nõustun kõigiga“, nõustute kõigi küpsiste kasutamisega. Kui klõpsate „Kohanda küpsiste seadeid“, saate valida, milliste küpsistega nõustute. Saate igal ajal oma küpsisteseadeid muuta või oma nõusoleku tagasi võtta.

Küpsiste seaded

See tööriist aitab valida ja välja lülitada sellel veebilehel kasutatavaid märgendeid/jälgijaid/analüüsiriistu.